Vergelijking met voorgaand jaar

Op 4 juli zijn door het ministerie van Binnenlandse Zaken, de Autoriteit woningcorporaties en WSW nieuwe definities gepubliceerd inzake de verwerking van uitgaven voor verbetering en onderhoud. Conform de RTIV 2019 zijn deze definities van toepassing voor de bepaling van de beleidswaarde in de jaarrekening 2019. De beleidswaarde is € 86 miljoen gestegen ten opzichte van 2018. Voor de bepaling voor renovatie of verbetering is ultimo 2019 geen rekening gehouden met de nieuwe definities. De veronderstelling die hieraan ten grondslag ligt is dat het grootste deel van de uitgaven voor betering en onderhoud geactiveerd kan worden.

De overige gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar.

Er heeft een stelsel- en presentatiewijziging plaatsgevonden, zie hiervoor de paragrafen “Stelselwijziging” en “Presentatie” onder de Grondslagen van waardering.