Kasstroomoverzicht 2019

(x € 1.000)

Ref.

 

2019

 

2018

(A) Operationele activiteiten

     

Ontvangsten:

     

Huurontvangsten

 

297.167

 

294.827

 

Vergoedingen

 

29.587

 

28.992

 

Overige bedrijfsontvangsten

 

2.012

 

1.298

 

Renteontvangsten

 

501

 

325

 

Saldo ingaande kasstromen

  

329.268

 

325.442

      

Uitgaven:

     

Erfpacht

 

1.039

 

855

 

Personeelsuitgaven

 

24.011

 

20.476

 

Onderhoudsuitgaven

 

79.560

 

68.111

 

Overige bedrijfsuitgaven

 

71.215

 

65.173

 

Renteuitgaven

 

59.082

 

59.725

 

Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat

 

0

 

3.548

 

Verhuurdersheffing

 

21.225

 

21.453

 

Vennootschapsbelasting

 

12.610

 

21.469

 

Saldo uitgaande kasstromen

  

268.743

 

260.810

Kasstroom uit operationele activiteiten

7.2

 

60.525

 

64.632

      

(B) (Des)investeringsactiviteiten

     

MVA ingaande kasstroom

     

Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet woongelegenheden

 

70.629

 

16.874

 

Verkoopontvangsten grond

 

479

 

2.237

 

(Des)Investeringsontvangsten overig

 

0

 

1.045

 

Tussentelling ingaande kasstroom MVA

  

71.108

 

20.156

(x € 1.000)

Ref.

 

2019

 

2018

MVA uitgaande kasstroom

     

Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden

 

24.405

 

19.688

 

Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden

 

47.208

 

17.795

 

Aankoop, woon- en niet woongelegenheden

 

69.059

 

5.705

 

Investeringen overig

 

2.376

 

656

 

Tussentelling MVA uitgaande kasstroom

  

143.048

 

43.844

Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA

7.2

 

-71.940

 

-23.688

      

FVA

     

Ontvangsten verbindingen

 

2.600

 

0

 

Ontvangsten overig

 

110

 

124

 

Uitgaven verbindingen

 

51

 

0

 

Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA

  

2.659

 

124

Kasstroom uit (des)investeringen

  

-69.281

 

-23.564

      

(C) Financieringsactiviteiten

     

Ingaand

     

Nieuwe door WSW geborgde leningen

 

61.183

 

178.125

 

Uitgaand

     

Aflossing door WSW geborgde leningen

 

83.426

 

98.396

 

Aflossing niet door WSW geborgde leningen DAEB-investeringen

 

0

 

100.824

 

Aflossing niet door WSW geborgde leningen niet-DAEB investeringen

 

5

 

5

 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

7.2

 

-22.248

 

-21.100

      

Mutatie liquide middelen

  

-31.004

 

19.968

Wijziging kortgeldmutaties

  

0

 

0

      

Saldo liquide middelen per 1-1

  

20.130

 

162

Saldo liquide middelen per 31-12

7.3

 

-10.874

 

20.130