Kasstroomoverzicht 2020

(x € 1.000)

Ref.

 

2020

 

2019

Huurontvangsten

 

298.876

 

297.167

 

Vergoedingen

 

29.920

 

29.587

 

Overige bedrijfsontvangsten

 

1.993

 

2.012

 

Ontvangen interest

 

360

 

501

 

Saldo ingaande kasstromen

  

331.149

 

329.268

      

Erfpacht

 

845

 

1.039

 

Betalingen aan werknemers

 

25.622

 

24.011

 

Onderhoudsuitgaven

 

83.625

 

79.560

 

Overige bedrijfsuitgaven

 

68.495

 

70.994

 

Betaalde interest

 

57.267

 

59.082

 

Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat

 

204

 

221

 

Verhuurdersheffing

 

21.348

 

21.225

 

Vennootschapsbelasting

 

11.394

 

12.610

 

Saldo uitgaande kasstromen

  

268.800

 

268.743

Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten

7.2

 

62.349

 

60.525

      

Verkoopontvangsten bestaande huur

 

6.023

 

70.629

 

Verkoopontvangsten grond

 

1.525

 

479

 

(Des)Investeringsontvangsten overig

 

864

 

0

 

Totaal van ontvangsten uit hoofde van vervreemding van materiële vaste activa

  

8.412

 

71.108

      

Nieuwbouw huur

 

15.733

 

24.405

 

Verbeteruitgaven

 

49.417

 

47.208

 

Aankoop

 

18.611

 

69.059

 

Investeringen overig

 

1.324

 

2.376

 

Totaal van verwerving van materiële vaste activa

  

85.085

 

143.048

Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA

  

-76.673

 

-71.940

      

Ontvangsten verbindingen

 

400

 

2.600

 

Ontvangsten overig

 

997

 

110

 

Uitgaven verbindingen

 

0

 

51

 

Uitgaven overig

 

405

 

0

 

Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA

  

992

 

2.659

Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten

7.2

 

-75.681

 

-69.281

      

Nieuw te borgen leningen

 

96.624

 

61.183

 

Aflossing geborgde leningen

 

76.521

 

83.426

 

Aflossing niet geborgde leningen

 

328

 

5

 

Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten

7.2

 

19.775

 

-22.248

      

Toename (afname) van geldmiddelen

7.2

 

6.443

 

-31.004

Wijziging kortgeld

  

0

 

0

Geldmiddelen aan het begin van de periode

  

-10.874

 

20.130

Geldmiddelen aan het einde van de periode

7.3

 

-4.431

 

-10.874