Geldmiddelen

De aansluiting van het kassstroomoverzicht en de geldmiddelen in de balans is als volgt:

(x € 1.000)

2020

2019

Saldo 1 januari

-10.874

20.130

Toename (afname) van geldmiddelen

6.443

-31.004

Saldo 31 december

-4.431

-10.874

   

Liquide middelen (activa)

905

11

Schulden aan banken (passiva)

-5.336

-10.885

 

-4.431

-10.874