Netto kasstroom / mutatie saldo liquide middelen

De aansluiting met het kasstroomoverzicht en de mutatie van het saldo liquide middelen is als volgt:

 

2019

2018

Saldo 1 januari

20.130

162

Netto kasstroom / mutatie saldo liquide middelen

-31.004

19.968

Saldo 31 december

-10.874

20.130

   

Liquide middelen (activa)

11

20.130

Schulden aan kredietinstellingen (passiva)

-10.885

0

 

-10.874

20.130