Toelichting op het kasstroomoverzicht naar activiteit

Kasstroom uit operationele activiteiten

De kasstroom uit operationele activiteiten is ten opzichte van 2018 in 2019 afgenomen met een bedrag van € 4,1 miljoen. Hogere ontvangsten uit met name huren compenseren gedeeltelijk de hogere uitgaven.

Kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten

De kasstroom uit investerings- en desinvesteringsactiviteiten is € 71,9 miljoen negatief. In 2019 is per saldo € 48,2 miljoen meer uitgegeven dan in 2018. De Mooiland ruil in 2019 heeft geleid tot hogere aan- en verkopen. Daarnaast stegen investeringen in woningverbeteringen en nieuwbouw met respectievelijk € 29,2 miljoen € 4,7 miljoen ten opzichte van 2018.

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

De kasstroom uit financieringsactiviteiten is ten opzichte van 2018 afgenomen met een bedrag van circa € 1,1 miljoen.