Toelichting op het kasstroomoverzicht naar activiteit

De netto kasstroom is als volgt te specificeren:

(x € 1.000)

2020

2019

Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten

62.349

60.525

Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten

-75.681

-69.281

Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten

19.775

-22.248

Toename (afname) van geldmiddelen

6.443

-31.004

De kasstroom uit operationele activiteiten is ten opzichte van 2019 toegenomen met een bedrag van € 1,8 miljoen. Dit komt zowel door hogere huurontvangsten en vergoedingen en lagere uitgaven.

In 2020 hebben we per saldo € 6,4 miljoen meer uitgegeven aan investeringen dan vorig jaar. Hierbij moet worden opgemerkt dat door de nieuwe definitie voor het onderhoudsdeel van investeringsprojecten in 2020 voor € 11,4 miljoen aan uitgaven in de operationele kasstroom zijn verantwoord die onder de regelgeving van vorig jaar als investeringskasstroom werden beschouwd. Zowel de investeringen als desinvesteringent zijn aanzienlijk lager zijn dan in 2019. Het verschil tussen 2020 en 2019 is te verklaren door de woningruil die in 2019 plaatsvond met Mooiland en bestond uit € 65.6 miljoen aankopen en € 60,7 miljoen verkopen . De investeringen in nieuwbouw bleven achter bij vorig jaar. Tegenover de lagere investeringen in nieuwbouw stonden hogere in acquisities. Hieraan besteedden wij in 2020 € 18,6 miljoen.

De kasstroom uit financieringsactiviteiten is ten opzichte van 2019 toegenomen met € 42 miljoen. In 2020 is € 35,4 miljoen meer aan leningen aangetrokken, terwijl de aflossingen € 6,6 miljoen afnamen.