Doorkijk naar 2020 (en verder)

In 2019 is de maatschappij om ons heen veranderd. Dat heeft ook gevolgen voor de maatschappelijke opdracht die wij in de komende jaren hebben te realiseren. Een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen:

de behoefte aan wonen met complexe zorg groeit sterk. In onze wensportefeuille voor de toekomst gaan we dan ook uit van een groei van het aantal eenheden voor complexe zorg. De urgentie van uitbreiding van het zorgvastgoed geschikt voor zware zorg wordt inmiddels breed gedeeld;

er is een groep senioren die door hun inkomen niet in aanmerking komen voor de sociale huursector. Tegelijkertijd willen zij graag wonen in een collectieve woonvorm;

de druk op corporaties om te ‘presteren’ op de driehoek betaalbaarheid – beschikbaarheid – kwaliteit en duurzaamheid is groot en vraagt om scherpe keuzes;

door de toename van het aandeel en aantal kwetsbare bewoners in complexen met sociale huurwoningen kan de leefbaarheid onder druk komen te staan. Dit maakt het extra noodzakelijk dat de sectoren welzijn, zorg en wonen (nog) meer met elkaar gaan samenwerken.

In 2019 zijn wij gestart met een midterm review van ons ondernemingsplan. Bovenstaande ontwikkelingen spelen daarin een belangrijke rol. In 2020 wordt de midterm afgerond en brengen wij, als antwoord op de ontwikkelingen om ons heen, op onderdelen van onze koers accentverschuivingen aan.

Op het moment van het opstellen van de definitieve jaarstukken bepaalt het Coronavirus het dagelijkse leven van onze medewerkers, bewoners en partners. In korte tijd hebben we een aanpak uitgewerkt voor Woonzorg Nederland als verhuurder, als opdrachtgever en als werkgever, rekening houdend met de bijzondere positie als huisvester van de in deze situatie uitermate kwetsbare doelgroep.