Doorkijk naar 2021

In het voorafgaande is op meerdere plekken onze inzet in 2021 beschreven. We vatten onze belangrijkste voornemens hier nog eens samen. Ofwel: als wij zeggen in 2021 klaar te zijn voor de sprong naar voren, waaruit bestaat die sprong dan?

 • Realiseren van de formules in ons bestaand vastgoed.
  Na de vele voorbereidingen van de afgelopen jaren willen wij in 2021 al onze complexen onderbrengen in een formule

 • Uitbreiden beschikbaar aanbod aan woningen en eenheden in zorgvastgoed.
  Eind 2020 hebben wij een omvangrijke en realistische ontwikkelportefeuille, met zowel projecten ‘in de pijplijn’ als projecten die snel kunnen starten. Dat leidt in 2021 alleen al tot de start van de bouw van zes nieuwe verpleeghuizen in Zandvoort, Amsterdam, Leerdam, Barendrecht, Voorschoten en Marum. Ook verwachten wij te beginnen met de nieuwbouw van enkele zelfstandige wooncomplexen en kopen wij complexen aan die goed passen in onze wensportefeuille. We trekken hiervoor in 2021 via de ‘accelerator’ € 25 miljoen extra aan externe financiering aan.

 • Versterken leefbaarheid meest kwetsbare complexen.
  In 2020 hebben we dertig aandachtscomplexen aangewezen waarin de leefbaarheid onder druk staat. We hebben via onderzoek inzicht gekregen in de kenmerken van de complexen en de mogelijke oorzaken van de bedreigde leefbaarheid. In 2021 gaan we hiermee aan de slag en verbeteren we de leefbaarheid. We kijken hierbij naar instrumenten als de woonruimteverdeling, huurstelling en samenwerking met partijen in zorg en welzijn.

 • Tevredenheid van onze bewoners en zakelijke huurders (incl. bewonersparticipatie).
  Wij gaan door met het steeds verder in beeld brengen van de tevredenheid van onze bewoners en het verbeteren van de relatie met onze zakelijke huurders. Ook hebben we met de goede afspraken met het LHP, het opzetten van een sociaal programma voor onze basisformule G’oud en het beschrijven van de rol van bewonersconsulenten daarin een goede basis gelegd om in 2021 de participatie van onze bewoners te verhogen. Op complexniveau spelen de consulenten daarin een belangrijke rol.

 • Borgen van een veilige woonomgeving.
  In 2020 hebben enkele activiteiten om de veiligheid van onze complexen verder te verhogen vanwege Covid-19 vertraging opgelopen. We pakken dit in 2021, zodra de corona-maatregelen dat toelaten, versneld weer op.

 • Doorontwikkeling organisatie.
  Wij gaan door met het zodanig organiseren van ons werk dat we zo veel mogelijk waarde kunnen toevoegen. In het voorjaar van 2021 worden de eerste twee projecten in Woonzorg ’21 afgerond (zie par. ‘Woonzorg ’21’). Gezien de goede resultaten tot dusver ligt het voor de hand nieuwe projecten aan te wijzen.

 • Betere informatisering.
  We borgen in 2021 onze nieuwe manieren van digitaal werken en vergroten de automatisering van onze activiteiten. Zo kunnen we de voorspelbaarheid van ons werk versterken en volgende stappen zetten naar de ontwikkeling van Woonzorg Nederland tot een ‘team van teams’.