Samen zelfstandig wonen met een plus

Onze belofte

De seniorenhuisvesting in Nederland op een hoger plan brengen, samen met partners in wonen, zorg- en dienstverlening. Dat is onze ambitie. Dat doen wij door aanbod te creëren waarin mensen samen zelfstandig kunnen wonen met een plus. Daaronder verstaan wij wonen in een betaalbare, veilige en toegankelijke woning, met ruimte voor ontmoeting, veel persoonlijke aandacht en met zorg en diensten in het gebouw of ‘om de hoek’. Zo willen wij aan onze bewoners de randvoorwaarden scheppen om ook op hogere leeftijd zelf te kunnen bepalen hoe zij hun leven leiden. In dat verband werken we hard aan het ontwikkelen van nieuwe woonformules en innoveren van de seniorenhuisvesting. Dat doen we in nauwe samenwerking met onze partners.

Woonformules

Om invulling te geven aan onze belofte en om ons product toe te spitsen op onze doelgroepen zijn wij in 2018 begonnen met het formuleren en ontwikkelen van een aantal woonformules. Met de formules lopen we in Nederland voorop in de zoektocht naar nieuwe woonvormen waarin senioren samen zelfstandig kunnen wonen. De noodzaak hiervan wordt inmiddels breed onderschreven.

In 2019 hebben we onze formules vastgelegd. Het zijn er zes.

 • G’oud.
  Goed Oud is de basisformule waaraan al onze complexen minimaal moeten voldoen. De formule rust op vijf pijlers: persoonlijke aandacht door de aanwezigheid van een bewonersconsulent, faciliteren van ontmoeting, veilig en toegankelijk, wonen nabij naasten of gelijkgestemden en met voorzieningen die liefst ook toegankelijk zijn voor buurtbewoners.

 • Stadsveteraan.
  Deze formule is bedoeld voor senioren die bewust kiezen voor het delen van voorzieningen en compact wonen, in ruil voor de levendigheid van de stad. Bewoners delen faciliteiten in het gebouw, hebben nog geen of maar een lichte zorgvraag en vormen samen een gemeenschap. Stadsveteraan is vanwege de afwijkende woningplattegronden moeilijk toepasbaar in de bestaande bouw en daarom vooral geschikt voor nieuwbouw. In 2020 bereikten we overeenstemming met onze partners over het eerste project met ruim honderd compacte sociale huurwoningen voor Stadsveteranen in het Amstelkwartier in Amsterdam (zie verder hoofdstuk ‘Clusters’).

 • Dorpsveteraan.
  Senioren blijven in hun vertrouwde dorpse omgeving wonen. Door daarbij samen te werken met lokale partners kunnen (zorg)voorzieningen in het dorp behouden blijven. De bewoners zijn bereid deze met elkaar en met het dorp te delen. Ze zijn in hoge mate zelfstandig en zelfredzaam. ‘Noaberschap’ speelt in deze formule een grote rol.

 • G’oud Geregeld.
  Deze formule is vooral geschikt voor ‘voorsorteerders’: ouderen die (nog) geen (zware) zorg nodig hebben, maar wel zelfstandig willen wonen in een beschermde en veilige woon(zorg)omgeving. In deze complexen is 24/7 zorg op afroep beschikbaar. Om dit te kunnen financieren, leent deze formule zich het best voor grootschalige complexen, waarin mensen van verschillende zorgzwaarte door elkaar wonen.

 • Blokkerhuis.
  Dit is een ‘huis van de wijk’, voor en door senioren die in de kern van een sociale wijk of buurt willen (blijven) wonen. Een Blokkerhuis bruist van de activiteiten en kent (buiten)ruimtes die ook ten dienste staan van de buurt of wijk. De buurt en bewoners beheren samen de ontmoetingsruimte die daardoor de functie krijgt van een buurtcentrum. In een Blokkerhuis kan ook zorg worden aangeboden, maar deze is niet zichtbaar aanwezig. De formule is vernoemd naar het Noord-Hollandse dorp Blokker, waar in het Brinkpark het eerste ‘Blokkerhuis’ is gerealiseerd.

 • Hofje van Auguste.
  Dit is een beschutte (onzelfstandige) woonvorm waar mensen met (beginnende) dementie in kleine groepen samenleven, gegroepeerd naar zorgbehoefte. De woonvorm is open waar het kan, en afgesloten en beschermd waar het moet. Het Hofje van Auguste is geschikt voor kleinschalige locaties, maar ook als module inpasbaar in grootschalige complexen.

We hebben in 2020 Programma’s van Eisen gemaakt voor de meeste van onze formules voor zelfstandig wonen. Zoals eerder aangegeven, deden we dat ook voor intramurale vastgoed. In 2021 ontwikkelen we nieuwe formules voor ons intramuraal zorgvastgoed. Daarbij gaat het met name om het nauw beschrijven van de eerder beschreven modules (zie par. Standaardisatie van intramuraal vastgoed’) en om onze dienstverlening bij verschillende vormen van intramuraal zorgvastgoed. Wat kunnen onze (zakelijke) huurders en bewoners daarbij van ons verwachten?

We zijn in 2020 tevens begonnen met het labelen van onze complexen. We hebben een scan gemaakt van ons bezit om te achterhalen welke complexen welke formule hebben. Hieruit is gebleken dat een groot deel van onze portefeuille al bestaat uit complexen volgens de basisformule G’oud. Bij complexen die hier nog niet aan voldoen, is geïnventariseerd wat er nodig is om ze alsnog aan een formule te laten voldoen. Is dit niet mogelijk, dan komen de complexen in aanmerking voor verkoop of sloop/nieuwbouw.

In het kader van het scheiden van wonen en zorg zullen we bij de transformatie van bestaande (voormalige) verzorgingshuizen altijd één van bovenstaande formules realiseren. Dat doen we ook in al onze nieuwbouwprojecten. De regieteams nemen hierin het voortouw. Ze worden daarbij geholpen door het speciale formuleteam met drie medewerkers dat we in 2020 hebben ingesteld. In hoofdstuk ‘Clusters’ zal blijken dat we ook in 2020 in verschillende clusters zijn begonnen met het realiseren van complexen conform onze woonformules. Dit moet in 2021 in een stroomversnelling komen. Dan starten we ook met de uitvoering van het sociaal programma dat we ontwikkelden voor onze basisformule G’oud (zie par. ‘Bouwen aan onze formules’).

In 2020 hebben we tevens in drie van onze complexen ecologische tuinen aangelegd. Deze zijn bedoeld om het welzijn van onze bewoners te bevorderen en een gelegenheid te bieden tot ontmoeting. De tuinen passen in ons voornemen om (soms experimentele) initiatieven te nemen die direct van betekenis zijn voor onze huurders en hun fysieke omgeving. Andere initiatieven op dit vlak, zoals het plan om ontmoetingsruimtes in te zetten voor maatschappelijk waardevolle activiteiten, zijn vanwege Covid-19 niet tot wasdom gekomen.