Samen zelfstandig wonen met een plus

Onze belofte

De seniorenhuisvesting in Nederland op een hoger plan brengen, samen met partners in wonen, zorg- en dienstverlening. Dat is onze ambitie. Dat doen wij door aanbod te creëren waarin mensen samen zelfstandig kunnen wonen met een plus. Daaronder verstaan wij wonen in een betaalbare, veilige en toegankelijke woning, met ruimte voor ontmoeting, veel persoonlijke aandacht en met zorg en diensten in het gebouw of ‘om de hoek’. Zo willen wij aan onze bewoners de randvoorwaarde scheppen om ook op hogere leeftijd zelf te kunnen bepalen hoe zij hun leven leiden. In dat verband werken we hard aan het ontwikkelen van nieuwe woonformules en innoveren van de seniorenhuisvesting. Dat doen we in nauwe samenwerking met onze partners.

Woonformules

Om greep te krijgen op de vernieuwing van onze bestaande complexen en ontwikkeling van nieuwe complexen zijn wij in 2018 begonnen met het formuleren en ontwikkelen van een aantal woonformules. Aan de basis daarvan ligt een analyse van welke doelgroepen wij hebben en wat zij precies willen. Met de formules lopen we in Nederland voorop in de zoektocht naar nieuwe woonvormen waarin senioren samen zelfstandig kunnen wonen. De noodzaak hiervan wordt, zoals al eerder gemeld, breed onderschreven. In dat kader zijn wij in 2019 begonnen met een Empathic Living labs onderzoek met de Hogeschool Arnhem Nijmegen en de Technische Universiteit Eindhoven. Hierin onderzoeken wij gemeenschappelijke woonvormen en stellen wij ontwerprichtlijnen op om deze woonvormen te ondersteunen. Zo werken wij aan doorontwikkeling van onze woonformules op wetenschappelijke grondslag.

In 2019 hebben we onze formules vastgelegd. Het zijn er zes.

G’oud.
Dit is onze basisformule waarvoor we gaan in al onze complexen. Hij rust op vijf pijlers: persoonlijke aandacht door de aanwezigheid van een bewonersconsulent, faciliteren van (spontane) ontmoeting, veilig en toegankelijk, wonen nabij naasten of gelijkgestemden en met voorzieningen die liefst ook toegankelijk zijn voor buurtbewoners. In grote lijnen voldoen al onze complexen al aan deze basisformule.

Stadsveteraan.
Deze formule is bedoeld voor senioren die bewust kiezen voor het delen van voorzieningen en compact wonen, in ruil voor de levendigheid van de stad. Bewoners delen faciliteiten in het gebouw, hebben nog geen of maar een lichte zorgvraag en vormen samen een gemeenschap. Stadsveteraan is vanwege de afwijkende woningplattegronden moeilijk toepasbaar in de bestaande bouw en daarom vooral geschikt voor nieuwbouw. In 2019 zijn wij gestart met de voorbereidingen van een eerste project in het Amstelkwartier in Amsterdam, in samenwerking met ontwikkelaar AM.

Dorpsveteraan.
Senioren blijven in hun vertrouwde dorpse omgeving wonen. Door daarbij samen te werken met lokale partners kunnen (zorg)voorzieningen in het dorp behouden blijven. De bewoners zijn bereid deze met elkaar en met het dorp te delen. Ze zijn in hoge mate zelfstandig en zelfredzaam. ‘Noaberschap’ speelt in deze formule een grote rol. Een voorbeeld van deze formule is Gookingaheem in Noordbroek.

G’oud Geregeld.
Deze formule is vooral geschikt voor ‘voorsorteerders’: ouderen die (nog) geen (zware) zorg nodig hebben, maar wel zelfstandig willen wonen in een beschermde en veilige woon(zorg)omgeving. In deze complexen is 24/7 zorg op afroep beschikbaar. Om dit te kunnen financieren, leent deze formule zich het best voor grootschalige complexen, waarin mensen van verschillende zorgzwaarte door elkaar wonen. Voorbeelden in ons bezit zijn Het Lindenhof in Enschede, Hof Klarenbeek in Middelburg en Kloosterheerd in Ter Apel.

Het Blokkerhuis.
Dit is een ‘huis van de wijk’, voor en door senioren die in de kern van een sociale wijk of buurt willen (blijven) wonen. Een Blokkerhuis bruist van de activiteiten en kent (buiten)ruimtes die ook ten dienste staan van de buurt of wijk. De buurt en bewoners beheren samen de ontmoetingsruimte die daardoor de functie krijgt van een buurtcentrum. In een Blokkerhuis kan ook zorg worden aangeboden, maar deze is niet zichtbaar aanwezig. De formule is vernoemd naar het Noord-Hollandse dorp Blokker, waar in het Brinkpark het eerste ‘Blokkerhuis’ is gerealiseerd. Een nog in ontwikkeling zijnde Blokkerhuis is De Bloemendal in Deventer.

Hofje van Auguste.
Dit is een beschutte (onzelfstandige) woonvorm waar mensen met (beginnende) dementie in kleine groepen samenleven, gegroepeerd naar zorgbehoefte. De woonvorm is open waar het kan, en afgesloten en beschermd waar het moet. Het Hofje van Auguste is geschikt voor kleinschalige locaties, maar ook als module inpasbaar in grootschalige complexen. Voorbeelden in het bezit van Woonzorg Nederland zijn Kloek in het complex De Eglantier in Roosendaal en De Bolder in Dr. Engelsoord in Maasbracht.

In het kader van het scheiden van wonen en zorg realiseren we bij de transformatie van bestaande (voormalige) verzorgingshuizen altijd één van bovenstaande formules. Dat doen we ook in onze nieuwbouwprojecten. In hoofdstuk 7 zal blijken dat in 2019 al in verschillende clusters is begonnen met het realiseren van complexen conform onze woonformules. Dit moet in 2020 in een stroomversnelling komen. Dan werken we ook verder uit welke formules het best waar passen, hoe ze het best kunnen worden ingevoerd en wat daar precies voor nodig is (ook qua beheer, zoals de inzet van personeel, de samenwerking met bewoners en omwonenden en de verhuur van bedrijfs- of maatschappelijk onroerend goed).

Woonzorg Thuis app

In 2018 hebben we een prototype ontwikkeld van een eigen bewonersapp. We ontvingen er eind 2018 een prijs voor. In 2019 hebben we de app laten bouwen. Eind 2019 is in één complex de app getest. De app faciliteert en structureert de contacten in een pand tussen de bewoners. De app maakt het mogelijk op complexniveau een netwerk aan te maken met diverse functionaliteiten, zoals een activiteitenkalender en oproepen (van uitnodigingen voor een literaire filmavond tot oproepen om samen te koken en eten en vragen om iets te lenen of even een boodschap te doen voor iemand). De app heeft ook een chatfunctie en biedt toegang tot Mijn Woonzorg. De bedoeling is dit laatste nog verder uit te bouwen, zodat bewoners via de app ook zaken met ons kunnen regelen, zoals reparatieverzoeken.

In 2020 ronden we de test af, verhelpen we de eventuele kinderziektes en rollen we de app breed uit in onze complexen.