Overige gegevens

Resultaatbestemming boekjaar

Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat

In de statuten van de Stichting is geen bepaling opgenomen met betrekking tot de bestemming van het resultaat. Artikel 19 van de Woningwet bepaalt dat toegelaten instellingen alleen uitkeringen mogen doen in het belang van de volkshuisvesting.

Opmaak en vaststelling jaarrekening

De raad van bestuur van Stichting Woonzorg Nederland heeft de jaarrekening 2019 opgemaakt d.d. 28 april 2020. De raad van commissarissen van Stichting Woonzorg Nederland heeft de jaarrekening 2019 vastgesteld d.d. 28 april 2020.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

De originele jaarrekening is getekend namens de raad van bestuur door de heer C.B. van Boven (bestuurder, CEO) en de heer A.C. Pureveen (bestuurder, CFO).

Namens de raad van commissarissen is de originele jaarrekening getekend door de heren R. Steenbeek (voorzitter), L.C. van de Kieft en B.B. Schneiders en de dames M.A.E. van der Waal en K. Bisschop.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Op de laatste pagina is de verklaring van de onafhankelijke accountant opgenomen.