Bezoldiging en Wet Normering Topinkomens (WNT)

Bezoldiging bestuurders

De bezoldiging van de bestuurders van Woonzorg Nederland over het jaar 2020 is als volgt:

 

C.B. van Boven

 

A.C. Pureveen

 

bedragen x € 1

2020

2019

2020

2019

Functiegegevens

Bestuurder

 

Bestuurder

 

Aanvang en einde functievervulling in boekjaar

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

ja

ja

ja

ja

     

Bezoldiging

    

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

176.098

170.685

176.041

169.766

Beloningen betaalbaar op termijn

24.538

22.915

24.538

22.915

Subtotaal

200.636

193.600

200.579

192.681

     

Individueel toepasselijk bezoldingingsmaximum

201.000

194.000

201.000

194.000

     

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Bezoldiging

200.636

193.600

200.579

192.681

     

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Bezoldiging Raad van Commissarissen

De bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen van Woonzorg Nederland over het jaar 2020 is als volgt:

 

R. Steenbeek

 

K. Bisschop

 

M.A.E. van der Waal

 

bedragen x € 1

2020

2019

2020

2019

2020

2019

Functiegegevens

Voorzitter RvC

 

Lid RvC

 

Lid RvC

 

Aanvang en einde functievervulling in boekjaar

1/1-31/12

1/1-31/12

1/1-31/12

1/1-31/12

1/1-31/12

1/1-31/12

       

Bezoldiging

      

Bezoldiging

24.150

23.300

16.200

15.600

16.200

15.600

       

Individueel toepasselijk bezoldingingsmaximum

30.150

29.100

20.100

19.400

20.100

19.400

       

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Bezoldiging

24.150

23.300

16.200

15.600

16.200

15.600

       

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

 

L.C. van de Kieft

 

B.B. Schneiders

 

bedragen x € 1

2020

2019

2020

2019

Functiegegevens

Lid RvC

 

Lid RvC

 

Aanvang en einde functievervulling in boekjaar

1/1-31/12

12/2-31/12

1/1-31/12

24/9-31/12

     

Bezoldiging

    

Bezoldiging

16.464

14.064

16.200

4.225

     

Individueel toepasselijk bezoldingingsmaximum

20.100

17.168

20.100

5.262

     

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Bezoldiging

16.464

14.064

16.200

4.225

     

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

De bovengenoemde bedragen met betrekking tot de bezoldiging leden Raad van Commissarissen zijn de bedragen exclusief BTW (21%) conform de vereisten van de Wet normering topinkomens (WNT). De werkzaamheden waarvoor commissarissen een beloning ontvangen zijn volgens de fiscale wet- en regelgeving BTW-plichtig. In de exploitatie van Woonzorg Nederland is derhalve de bezoldiging commissarissen inclusief BTW verantwoord.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.