Bezoldiging en Wet Normering Topinkomens (WNT)

Genoemde bedragen in deze paragraaf zijn afgerond op hele euro’s.

Bezoldiging bestuurders

De bezoldiging van de bestuurders van Stichting Woonzorg Nederland over het jaar 2019 is als volgt:

bedragen x € 1

C.B. van Boven

 

A.C. Pureveen

 
 

2019

2018

2019

2018

Functiegegevens

Bestuurder

 

Bestuurder

 

Aanvang en einde functievervulling in 2019

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

ja

ja

ja

ja

     

Bezoldiging

    

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

170.685

163.623

169.766

163.296

Beloningen betaalbaar op termijn

22.915

22.075

22.915

22.075

Subtotaal

193.600

185.698

192.681

185.371

     

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

194.000

189.000

194.000

189.000

     

Bezoldiging

193.600

185.698

192.681

185.371

Bezoldiging Raad van Commissarissen

De bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen van Stichting Woonzorg Nederland over het jaar 2019 is als volgt:

bedragen x € 1

R. Steenbeek

 

W.M.G. Allertz

 

K. Bisschop

 
 

2019

2018

2019

2018

2019

2018

Functiegegevens

Voorzitter RvC

 

Lid RvC

 

Lid RvC

 

Aanvang en einde functievervulling in 2019

1/1-31/12

1/1-31/12

1/1-15/4

1/1-31/12

1/1-31/12

1/1-31/12

       

Bezoldiging

      

Bezoldiging

23.300

22.450

4.550

15.000

15.600

15.000

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

29.100

28.350

5.581

18.900

19.400

18.900

Bezoldiging

23.300

22.450

4.550

15.000

15.600

15.000

bedragen x € 1

M.A.E. van der Waal

 

B.B. Schneiders

 

L.C. van de Kieft

 
 

2019

2018

2019

2018

2019

2018

Functiegegevens

Lid RvC

 

Lid RvC

 

Lid RvC

 

Aanvang en einde functievervulling in 2019

1/1-31/12

1/1-31/12

24/9-31/12

nvt

12/2-31/12

nvt

       

Bezoldiging

      

Bezoldiging

15.600

15.000

4.225

0

14.064

0

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

19.400

18.900

5.262

0

17.168

0

Bezoldiging

15.600

15.000

4.225

0

14.064

0

De bovengenoemde bedragen met betrekking tot de bezoldiging leden Raad van Commissarissen zijn de bedragen exclusief BTW (21%) conform de vereisten van de Wet normering topinkomens (WNT). De werkzaamheden waarvoor commissarissen een beloning ontvangen zijn volgens de fiscale wet- en regelgeving BTW-plichtig. In de exploitatie van Stichting Woonzorg Nederland is derhalve de bezoldiging commissarissen inclusief BTW verantwoord.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.