Eigen Vermogen

De samenstelling van het eigen vermogen per 31 december is als volgt:

 

2019

2018

Herwaarderingsreserve

2.023.035

1.832.848

Overige reserve

881.124

566.049

Resultaat boekjaar

308.916

505.262

Stand per 31 december

3.213.075

2.904.159

Het verloopoverzicht van het eigen vermogen is als volgt:

 

2019

2018

Stand per 1 januari

2.904.159

2.357.781

Effect stelselwijziging

0

41.116

Herrekende stand per 1 januari

2.904.159

2.398.897

Resultaat boekjaar

308.916

505.262

Stand per 31 december

3.213.075

2.904.159

Herwaarderingsreserve

Het mutatieoverzicht van de herwaarderingsreserve is als volgt:

 

2019

2018

Stand per 1 januari

1.832.848

1.449.228

Mutatie/realisatie door verkoop

-39.803

-398

Mutatie door herwaardering

229.990

384.018

Stand per 31 december

2.023.035

1.832.848

Overige reserve

Het mutatieoverzicht van de overige reserve is als volgt:

 

2019

2018

Stand per 1 januari

566.049

856.932

Effect stelselwijziging

0

41.116

Herrekende stand per 1 januari

566.049

898.048

Mutatie/realisatie uit herwaarderingsreserve

-190.187

-383.620

Voorgestelde resultaatbestemming

505.262

51.621

Stand per 31 december

881.124

566.049

Voorstel resultaatbestemming

De resultaatbestemming 2019 is niet in de jaarrekening verwerkt.

De voorgestelde resultaatbestemming is als volgt:

 

2019

Toevoeging overige reserves

308.916

Totaal

308.916