Eigen Vermogen

De samenstelling van het eigen vermogen per 31 december is als volgt:

(x € 1.000)

2020

2019

Herwaarderingsreserves

2.239.891

2.023.035

Overige reserves

974.421

881.124

Resultaat na belastingen van het boekjaar

264.832

308.916

Stand per 31 december

3.479.144

3.213.075

Het verloopoverzicht van het eigen vermogen is als volgt:

(x € 1.000)

2020

2019

Stand per 1 januari

3.213.074

2.904.158

Fusie Stichting Sociaal Fonds

1.237

0

Saldo na verwerking fusie

3.214.311

2.904.158

Resultaat na belastingen van het boekjaar

264.832

308.916

Stand per 31 december

3.479.143

3.213.074

Herwaarderingsreserves

Het mutatieoverzicht van de herwaarderingsreserves is als volgt:

(x € 1.000)

2020

2019

Stand per 1 januari

2.023.035

1.832.848

Mutatie/realisatie door verkoop

-2.941

-39.803

Mutatie door herwaardering

219.797

229.990

Stand per 31 december

2.239.891

2.023.035

Overige reserves

Het mutatieoverzicht van de overige reserves is als volgt:

(x € 1.000)

2020

2019

Stand per 1 januari

881.124

566.049

Fusie Stichting Sociaal Fonds

1.237

0

Saldo na verwerking fusie

882.361

566.049

Mutatie uit herwaarderingsreserves

-216.856

-190.187

Voorgestelde resultaatbestemming

308.916

505.262

Stand per 31 december

974.421

881.124

Resultaat na belastingen van het boekjaar

De resultaatbestemming 2020 is niet in de jaarrekening verwerkt.

De voorgestelde resultaatbestemming is als volgt:

(x € 1.000)

2020

Toevoeging overige reserves

264.832

Totaal

264.832