Financiële vaste activa

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

 

Stand per

Resultaat deelneming

Stand per

 

1-1-2019

 

31-12-2019

Woonzorg Nederland Projectontwikkeling B.V.

-545

-21

-566

Saldering met vordering op deelneming

545

21

566

Totaal waardering deelnemingen

0

0

0

De deelnemingen worden gewaardeerd tegen netto vermogenswaarde.

De deelneming Woonzorg Nederland Projectontwikkeling B.V. is statutair gevestigd te Amsterdam. Het kapitaalbelang in deze deelneming is 100%. De belangrijkste financiële getallen van deze deelneming zijn hieronder weergegeven.

 

Balanstotaal

Eigen vermogen

Resultaat

Deelneming

per 31-12-2019

per 31-12-2019

2019

    

Woonzorg Nederland Projectontwikkeling B.V.

1.518

-566

-21

Andere deelnemingen

 

Stand per

Mutatie

Stand per

 

1-1-2019

2019

31-12-2019

    

Stadsherstel Den Haag en Omgeving N.V.

1.237

0

1.237

Woningnet N.V.

53

0

53

Totaal

1.290

0

1.290

Het belang in Stadsherstel Den Haag en Omgeving N.V., statutair gevestigd te Den Haag, bedraagt circa 10% in het kapitaal van de vennootschap.

De participatie in Woningnet N.V., statutair gevestigd te Utrecht, betreft een deelname in het aanbodmodel van woningen in een aantal gemeenten en regio’s. De deelname in Woningnet N.V. bedraagt circa 1%. De overige deelnemers zijn andere woningcorporaties.

Leningen u/g

 

Stand per

Toevoeging/aflossing

Stand per

 

1-1-2019

 

31-12-2019

Lease depot

475

51

526

    

Waardering leningen u/g

475

51

526

Dit betreft de financiering van het in lease gegeven wagenpark. Woonzorg Nederland draagt zelf zorg voor de financiering van het wagenpark, derhalve heeft Woonzorg Nederland een (niet rentedragende) vordering op de leasemaatschappij. De looptijd van deze vordering is per voertuig (maximaal) 5 jaar, zijnde de looptijd van het leasecontract. Het bedrag korter dan 1 jaar bedraagt circa € 410. Als zekerheid voor de vordering staan de voertuigen op naam van Woonzorg Nederland.

Overige financiële vaste activa

 

Actuele waarde Interest Rate Caps

Geactiveerde premie/rente

Totaal

Stand 1 januari 2019

1.290

265

1.555

Waardemutatie

-805

0

-805

Overige mutatie

0

-49

-49

Stand 31 december 2019

485

216

700

De Interest Rate Caps zijn om defensieve redenen aangeschaft ter bescherming van het renterisico van de roll-over financieringen op basis van drie- of zesmaands EURIBOR. Gedurende de gehele looptijd van de veelal lineair langlopende contracten is het renteniveau niet hoger dan het in de Interest Rate Cap overeengekomen niveau (4,5%, 5,0% en 5,5%) in lijn met de WSW-uitgangspunten op het moment van aanschaf van de Cap. De waardering van de Caps is gebaseerd op de yield curve en de 3-maands, respectievelijk 6 maands forward rentetarieven per ultimo 2019.

De nominale waarde van de onderliggende variabel rentende leningen bedraagt € 145.999 (zie ook paragraaf ”Langlopende schulden”. De gemiddelde einddatum van deze Caps is juni 2039. In 2019 zijn er geen nieuwe Interest Rate Caps aangetrokken.

De rente is gebaseerd op driemaands EURIBOR en zal over de totale looptijd per saldo niet hoger zijn dan gewogen gemiddeld 5,13%. De marktwaarde van de reeds ingegane Caps bedraagt € 485 ultimo 2019 (ultimo 2018: € 1.290).

Geactiveerde premie/rente embedded derivaten: De netto contante waarde van het renteverschil tussen de gecontracteerde rente en de destijds geldende marktrente is geactiveerd en komt gedurende de looptijd van de lening ten laste van het resultaat.