Financiële vaste activa

Aandelen, certificaten van aandelen en andere vormen van deelneming in groepsmaatschappijen

 

Stand per

Mutatie

Stand per

(x € 1.000)

1-1-2020

2020

31-12-2020

Woonzorg Nederland Projectontwikkeling B.V.

-566

14

-552

Saldering met vordering op deelneming

566

-14

552

Waardering

0

0

0

Stadsherstel Den Haag en Omgeving N.V.

1.237

0

1.237

Woningnet N.V.

53

0

53

Totaal

1.290

0

1.290

De deelneming Woonzorg Nederland Projectontwikkeling B.V. is statutair gevestigd te Amsterdam. Het kapitaalbelang in deze deelneming is 100%. De belangrijkste financiële getallen van deze deelneming zijn hieronder weergegeven.

 

Balanstotaal

Eigen vermogen

Resultaat

(x € 1.000)

per 31-12-2020

per 31-12-2020

2020

Woonzorg Nederland Projectontwikkeling B.V.

1.518

-552

-14

Het belang in Stadsherstel Den Haag en Omgeving N.V., statutair gevestigd te Den Haag, bedraagt circa 10% in het kapitaal van de vennootschap.

De participatie in Woningnet N.V., statutair gevestigd te Utrecht, betreft een deelname in het aanbodmodel van woningen in een aantal gemeenten en regio’s. De deelname in Woningnet N.V. bedraagt circa 1%. De overige deelnemers zijn andere woningcorporaties.

Leningen u/g

 

Stand per

Toevoeging/

Stand per

(x € 1.000)

1-1-2020

aflossing

31-12-2020

Lease depot

526

946

1.472

Dit betreft de financiering van het in lease gegeven wagenpark. Woonzorg Nederland draagt zelf zorg voor de financiering van het wagenpark, derhalve heeft Woonzorg Nederland een (niet rentedragende) vordering op de leasemaatschappij. De looptijd van deze vordering is per voertuig (maximaal) 5 jaar, zijnde de looptijd van het leasecontract. Het bedrag korter dan 1 jaar bedraagt circa € 239.000. Als zekerheid voor de vordering is in de overeenkomst opgenomen dat deze verrekend kan worden met de uitstaande verplichtingen aan de leasemaatschappij uit hoofde van de leaseovereenkomsten. 

Overige effecten

 

Stand per

Toevoeging/

 

Stand per

(x € 1.000)

1-1-2020

aflossing

Waardemutatie

31

ASN Aandelenfonds

0

352

25

377

Door de fusie met Stichting Sociaal Fonds Stichting Woonzorg Nederland is een aandelenportefeuille verkregen van € 352.000. Dit blijkt uit de grondslagen van waardering bij het onderdeel juridische fusie opgenomen overzicht van ingebrachte activa en passiva. Deze portefeuille is direct na de fusie geliquideerd en de gelden zijn beoogd aan te wenden binnen de DAEB-tak. Om deze reden is de aandelenportefeuille per 1 januari 2020 direct toegerekend aan de DAEB-tak.

Overige financiële vaste activa

(x € 1.000)

Actuele waarde Interest Rate Caps

Geactiveerde premie/rente

Totaal

Stand 1 januari 2020

485

215

700

Waardemutatie

-141

0

-141

Overige mutatie

0

-48

-48

Stand 31 december 2020

344

167

511

De Interest Rate Caps zijn om defensieve redenen aangeschaft ter bescherming van het renterisico van de roll-over financieringen op basis van drie- of zesmaands EURIBOR. Gedurende de gehele looptijd van de veelal lineair langlopende contracten is het renteniveau niet hoger dan het in de Interest Rate Cap overeengekomen niveau (4,5%, 5,0% en 5,5%) in lijn met de WSW-uitgangspunten op het moment van aanschaf van de Cap. De waardering van de Caps is gebaseerd op de yield curve en de 3-maands, respectievelijk 6 maands forward rentetarieven ultimo 2020.

De nominale waarde van de onderliggende variabel rentende leningen bedraagt € 137 miljoen (zie ook paragraaf ”Langlopende schulden”. De gemiddelde einddatum van deze Caps is augustus 2039. In 2020 zijn er geen nieuwe Interest Rate Caps aangetrokken.

De rente is gebaseerd op driemaands EURIBOR en zal over de totale looptijd per saldo niet hoger zijn dan gewogen gemiddeld 5,13%. De marktwaarde van de reeds ingegane Caps bedraagt € 344.000 ultimo 2020 (ultimo 2019: € 485.000).

Geactiveerde premie/rente embedded derivaten: De netto contante waarde van het renteverschil tussen de gecontracteerde rente en de destijds geldende marktrente is geactiveerd en komt gedurende de looptijd van de lening ten laste van het resultaat.