Kortlopende schulden

Alle kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar. De reële waarde van de kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter van de schulden.

Schulden aan banken

(x € 1.000)

31-12-2020

31-12-2019

Rekening-courantschuld bank

5.336

10.885

Totaal

5.336

10.885

Met één bankinstelling zijn kredietfaciliteiten overeengekomen, groot € 65 miljoen. Voor deze kredietfaciliteiten zijn er geen afzonderlijke zekerheden verstrekt.

Schulden ter zake van belastingen, premies van sociale verzekeringen en pensioenen

(x € 1.000)

31-12-2020

31-12-2019

Omzetbelasting

9.340

4.376

Loonheffing

668

680

Overig

1

320

Totaal

10.009

5.375

Overlopende passiva

(x € 1.000)

31-12-2020

31-12-2019

Nog te betalen rente geldleningen

20.887

21.762

Te verrekenen servicekosten

4.978

5.544

Vooruitontvangen huur

3.417

3.202

Reservering vakantiedagen

871

759

Te betalen kosten afgesloten projecten

592

886

Overige

3.861

1.929

Totaal

34.606

34.082

   
   
   
   
   
   
  

`