Kortlopende schulden

Alle kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar. De reële waarde van de kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter van de schulden.

Schulden aan kredietinstellingen

 

31-12-2019

31-12-2018

Rekening-courantschuld bank

10.885

0

Totaal

10.885

0

Met één bankinstelling zijn kredietfaciliteiten overeengekomen, groot € 65 miljoen. Voor deze kredietfaciliteiten zijn er geen afzonderlijke zekerheden verstrekt.

Belastingen en premies sociale verzekering

 

31-12-2019

31-12-2018

Omzetbelasting

4.376

3.387

Loonheffing

680

667

Overig

320

303

Totaal

5.375

4.357

Overlopende passiva

 

31-12-2019

31-12-2018

Nog te betalen rente geldleningen

21.762

22.412

Overige

4.093

5.900

Totaal

25.856

28.312