Langlopende schulden

Leningen overheid en kredietinstellingen

Het verloop is in het navolgende schema samengevat:

  

Krediet-

Totaal

Totaal

 

Overheid

instellingen

2019

2018

Stand per 1 januari

2.455

1.843.886

1.846.341

1.767.092

Opgenomen geldleningen

0

61.183

61.183

178.125

Contractaflossingen boekjaar

-581

-82.850

-83.431

-98.876

Stand per 31 december

1.874

1.822.219

1.824.093

1.846.341

De aflossingsverplichtingen binnen twaalf maanden na afloop van het jaar ad € 74 miljoen (2018: € 83 miljoen) zijn opgenomen onder de langlopende schulden.

De marktwaarde van de leningportefeuille bedraagt ultimo 2019 € 2.551.154 (ultimo 2018: € 2.411.402). De marktwaarde is berekend aan de hand van de marktrente op basis van de yieldcurve ultimo december 2019.

De ‘duration’ van de leningen- en derivatenportefeuille bedraagt 12,7 jaar (2018: 11,8 jaar). De duration is berekend op basis van de huidige yieldcurve.

De gemiddelde gewogen vermogenskostenvoet van de leningenportefeuille bedraagt 3,12% (2018: 3,18%).

Het onroerend goed is voor circa 99% gefinancierd onder borgstelling van het WSW. Voor een toelichting op de verstrekte zekerheden, zie de nadere toelichting bij “Niet uit de balans blijkende informatie”.

Het (dis)agio op de leningen ultimo 2019 bedraagt € 0 (ultimo 2018: idem).

Geldleningen

Restant Looptijd / Percentage vaste geldleningen

       <  4,00 %

       <  5,00 %

       <  6,00 %

       <  8,00 %

          Totaal

<  1 jaar

3.707

5.633

0

509

9.849

<  5 jaar

5.907

17.646

24.168

4.974

52.696

< 10 jaar

134.596

44.508

0

473

179.577

< 15 jaar

150.669

50.852

39.056

1.864

242.440

< 20 jaar

68.118

236.319

61.278

1.030

366.745

Overig

530.622

264.849

0

0

795.471

Subtotaal

893.618

619.807

124.502

8.849

1.646.777

      

Restant Looptijd / Percentage roll-overleningen

       <  4,00 %

       <  5,00 %

       <  6,00 %

       <  8,00 %

          Totaal

<  1 jaar

14.388

0

0

0

14.388

<  5 jaar

25.000

0

0

0

25.000

< 10 jaar

0

0

0

0

0

Overig

137.929

0

0

0

137.929

Subtotaal

177.316

0

0

0

177.316

      

Totaal bruto-Treasury positie

1.070.935

619.807

124.502

8.849

1.824.093

      

Afgesloten Interest Rate Caps met Cap-referentierente c.q. strike:

       <  4,00 %

       <  5,00 %

      <  6,00 %

       <  8,00 %

          Totaal

<  1 jaar

0

1.057

7.968

0

9.024

<  5 jaar

0

4.227

28.355

0

32.582

< 10 jaar

0

5.284

29.560

0

34.844

< 15 jaar

0

5.284

28.906

0

34.190

< 20 jaar

0

5.284

23.373

0

28.657

Overig

0

3.170

3.533

0

6.703

Totaal

0

24.306

121.693

0

145.999

Rentefluctuaties met betrekking tot roll-overleningen worden binnen de daarvoor geldende mandaten afgedekt met afgeleide financiële (rentebeschermende en rentefixerende) instrumenten. De fluctuaties die de bancaire opslagen op de rente niveaus van de onderliggende roll-overleningen laten zien worden hierdoor echter niet afgedekt. Het niveau van deze bancaire opslagen wordt wel meegenomen bij de (risico)beoordeling van de aangevraagde financiering.

Overige schulden

 

Embedded

Waarborg-

Totaal

Totaal

 

derivaten

sommen

2019

2018

Stand per 1 januari

10.609

370

10.979

10.198

Waardemutatie

5.069

0

5.069

761

Mutatie

0

47

47

20

Stand per 31 december

15.678

417

16.095

10.979

Onder de leningen is voor een bedrag van € 25 miljoen aan Extendible fixeleningen opgenomen. Bij deze leningen betaalt Woonzorg Nederland gedurende het eerste tijdvak een vaste rente die lager is dan de marktrente zoals die op het moment van afsluiten gold. In ruil hiervoor heeft Woonzorg Nederland aan de tegenpartij het recht gegeven op bij het begin van het tweede tijdvak te bepalen of er een op het moment van afsluiten bepaalde vaste rente wordt betaald of dat er een variabele rente wordt betaald. De leningen hebben een looptijd tot 2036 respectievelijk 2046. De banken hebben het recht om per 2021 respectievelijk 2026 te kiezen voor een rente van 4,5% respectievelijk 4,4%. Indien de banken geen gebruik maken van het recht wordt de lening verlengd op bais van 3 Maands Euribo zonder (liquiditeits)opslag. Dit recht van de tegenpartij is een embedded derivaat dat is afgescheiden van het basiscontract en afzonderlijk in de balans is verwerkt onder derivaten. De marktwaarde van deze embedded derivaten bedraagt per balansdatum € 15.678 negatief (2018: € 10.609 negatief).