Langlopende schulden

Schulden aan overheid en banken

Het verloop is in het navolgende schema samengevat:

   

Totaal

Totaal

(x € 1.000)

Overheid

Banken

2020

2019

Stand per 1 januari

1.874

1.822.219

1.824.093

1.846.341

Opgenomen geldleningen

0

96.624

96.624

61.183

Contractaflossingen boekjaar

-617

-76.662

-77.279

-83.431

Stand per 31 december

1.257

1.842.181

1.843.438

1.824.093

De aflossingsverplichtingen binnen twaalf maanden na afloop van het jaar ad € 58 miljoen (2019: € 74 miljoen) zijn opgenomen onder de langlopende schulden.

De marktwaarde van de leningportefeuille bedraagt ultimo 2020 € 2.725 miljoen (ultimo 2019: € 2.551 miljoen). De marktwaarde is berekend aan de hand van de marktrente op basis van de yieldcurve ultimo december 2020.

De ‘duration’ van de leningen- en derivatenportefeuille bedraagt 13,5 jaar (2019: 12,7 jaar). De duration is berekend op basis van de huidige yieldcurve.

De gemiddelde gewogen vermogenskostenvoet van de leningenportefeuille bedraagt 3,00% (2019: 3,12%).

Het onroerend goed is voor circa 99% gefinancierd onder borgstelling van het WSW. Voor een toelichting op de verstrekte zekerheden, zie de nadere toelichting bij “Niet uit de balans blijkende informatie”.

Het (dis)agio op de leningen ultimo 2020 bedraagt € 0 (ultimo 2019: idem).

Geldleningen

Restant Looptijd / Percentage vaste geldleningen (x € 1.000)

       <  4,00 %

       <  5,00 %

       <  6,00 %

       <  8,00 %

          Totaal

<  1 jaar

2.748

4.733

2.399

238

10.118

<  5 jaar

51.845

10.151

19.362

3.277

84.635

< 10 jaar

109.637

47.074

0

405

157.115

< 15 jaar

146.521

44.627

38.455

1.769

231.371

< 20 jaar

63.551

360.177

61.278

1.000

486.007

Overig

576.199

135.940

0

0

712.139

Subtotaal

950.501

602.702

121.494

6.689

1.681.386

      

Restant Looptijd / Percentage roll-overleningen

     

<  1 jaar

0

0

0

0

0

<  5 jaar

30.962

0

0

0

30.962

< 10 jaar

0

0

0

0

0

Overig

131.090

0

0

0

131.090

Subtotaal

162.052

0

0

0

162.052

      

Totaal bruto-Treasury positie

1.112.553

602.702

121.494

6.689

1.843.438

      

Afgesloten Interest Rate Caps met Cap-referentierente c.q. strike (x € 1.000)

       <  4,00 %

       <  5,00 %

      <  6,00 %

       <  8,00 %

          Totaal

<  1 jaar

0

1.057

7.089

0

8.146

<  5 jaar

0

4.227

27.701

0

31.928

< 10 jaar

0

5.284

28.906

0

34.190

< 15 jaar

0

5.284

27.842

0

33.126

< 20 jaar

0

5.284

20.526

0

25.810

Overig

0

2.114

1.661

0

3.775

Totaal

0

23.249

113.726

0

136.975

Rentefluctuaties met betrekking tot roll-overleningen worden binnen de daarvoor geldende mandaten afgedekt met afgeleide financiële (rentebeschermende en rentefixerende) instrumenten. De fluctuaties die de bancaire opslagen op de rente niveaus van de onderliggende roll-overleningen laten zien worden hierdoor echter niet afgedekt. Het niveau van deze bancaire opslagen wordt wel meegenomen bij de (risico)beoordeling van de aangevraagde financiering.

Overige schulden

 

Embedded

Waarborg-

Totaal

Totaal

(x € 1.000)

derivaten

sommen

2020

2019

Stand per 1 januari

15.678

417

16.095

10.979

Waardemutatie

4.098

0

4.098

5.069

Mutatie

0

253

253

47

Stand per 31 december

19.776

670

20.446

16.095

Onder de leningen is voor een bedrag van € 25 miljoen aan Extendible fixeleningen opgenomen. Bij deze leningen betaalt Woonzorg Nederland gedurende het eerste tijdvak een vaste rente die lager is dan de marktrente zoals die op het moment van afsluiten gold. In ruil hiervoor heeft Woonzorg Nederland aan de tegenpartij het recht gegeven om bij het begin van het tweede tijdvak te bepalen of er een op het moment van afsluiten bepaalde vaste rente wordt betaald of dat er een variabele rente wordt betaald. De leningen hebben een looptijd tot 2036 respectievelijk 2046. De banken hebben het recht om per 2021 respectievelijk 2026 te kiezen voor een rente van 4,5% respectievelijk 4,4%. Indien de banken geen gebruik maken van het recht wordt de lening verlengd op basis van 3 Maands Euribor zonder (liquiditeits)opslag. Dit recht van de tegenpartij is een embedded derivaat dat is afgescheiden van het basiscontract en afzonderlijk in de balans is verwerkt onder derivaten. De marktwaarde van deze embedded derivaten bedraagt per balansdatum € 19,8 miljoen negatief (2019: € 15,7 miljoen negatief).