Materiële vaste activa

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

Het verloop van de onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie is als volgt:

  

Bedrijfsgebouwen

 

Machines en installaties

 

Andere vaste bedrijfsmiddelen

 

Totaal

         

Stand per 31-12-2018

        

Verkrijgingsprijs

 

12.073

 

5.704

 

15.858

 

33.635

Cumulatieve afschrijvingen

 

-7.202

 

-5.096

 

-14.573

 

-26.871

Boekwaarde 31-12-2018

 

4.871

 

608

 

1.285

 

6.764

         

Mutaties

        

Investeringen

 

475

 

95

 

1.806

 

2.376

Desinvesteringen

 

0

 

0

 

0

 

0

Afschrijvingen

 

-254

 

-139

 

-711

 

-1.104

Overboeking van vastgoedbeleggingen

 

1.613

 

0

 

0

 

1.613

Totaal mutaties

 

1.834

 

-44

 

1.095

 

2.885

         

Stand per 31-12-2019

        

Verkrijgingsprijs

 

14.161

 

5.799

 

17.664

 

37.624

Cumulatieve afschrijvingen

 

-7.456

 

-5.235

 

-15.284

 

-27.975

Boekwaarde 31-12-2019

 

6.705

 

564

 

2.380

 

9.649

Vanwege de beeindiging van de huurovereenkomst met een onderhuurder in 2019 is de waarde van het niet langer verhuurde deel van het kantoorpand ad € 1,6 miljoen opgenomen onder bedrijfsgebouwen.