Materiële vaste activa

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

Het verloop van de onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie is als volgt:

(x € 1.000)

 

Bedrijfsgebouwen

 

Machines en installaties

 

Andere vaste bedrijfsmiddelen

 

Totaal

         

Stand per 31-12-2019

        

Verkrijgingsprijs

 

14.161

 

5.799

 

17.664

 

37.624

Cumulatieve afschrijvingen

 

-7.456

 

-5.235

 

-15.284

 

-27.975

Boekwaarde 31-12-2019

 

6.705

 

564

 

2.380

 

9.649

         

Mutaties

        

Investeringen

 

152

 

116

 

1.060

 

1.328

Desinvesteringen

 

0

 

0

 

0

 

0

Afschrijvingen

 

-371

 

-162

 

-996

 

-1.529

Overboeking van vastgoedbeleggingen

 

3.669

 

0

 

0

 

3.669

Totaal mutaties

 

3.450

 

-46

 

64

 

3.468

         

Stand per 31-12-2020

        

Verkrijgingsprijs

 

17.982

 

5.915

 

18.724

 

42.621

Cumulatieve afschrijvingen

 

-7.827

 

-5.397

 

-16.280

 

-29.504

Boekwaarde 31-12-2020

 

10.155

 

518

 

2.444

 

13.117

Locaties waarin personeel werkzaam is (€ 3,7 miljoen) zijn in 2020 geherclassificeerd van vastgoedbeleggingen in exploitatie naar bedrijfsgebouwen.