Niet uit de balans blijkende informatie

Alle bedragen zijn x € 1.000 tenzij anders aangegeven.

Mooiland woningen

Stichting Woonzorg Nederland heeft in 2019 overeenstemming bereikt met collega corporatie Stichting Mooiland (hierna: Mooiland) over een ruiltransactie. Mooiland koopt de verhuureenheden van een aantal complexen in Den Bosch en Oss (683 verhuureenheden). Stichting Woonzorg Nederland koopt de verhuureenheden van Mooiland in Pijnacker en 1 complex in Amersfoort (405 eenheden). De economische levering heeft plaatsgevonden op 31 december 2019 en de juridische levering op 8 april 2020. Stichting Woonzorg Nederland en Mooiland hebben ten behoeve van de exploitatie van elkaars complexen een beheerovereenkomst afgesloten tot de periode van juridische overdracht. Voor het complex in Pijnacker zal deze naar verwachting tot begin 2021 doorlopen.

De aankoop en verkoop zijn op basis van de economische levering verwerkt in de vastgoedbeleggingen. De aankoop betreft € 65,6 miljoen van het totaal aan investeringen van  €  66,8 miljoen. De verkoop betreft € 60,7 miljoen van het totaal aan desinvesteringen van € 74,9 miljoen.

Leaseverplichtingen

Met leasemaatschappijen zijn leaseovereenkomsten afgesloten voor het wagenpark voor maximaal 5 jaar. Het maandelijkse leasebedrag beloopt circa € 42 per maand. De totale verplichting bedraagt € 652 waarvan € 387 korter dan één jaar en € 265 van één tot vijf jaar.

Erfpachtverplichtingen

Ten aanzien van onroerende zaken zijn er erfpachtverplichtingen aangegaan voor een bedrag van € 555 per jaar. Deze erfpachtverplichtingen zijn voor het merendeel zonder einddatum.

Investeringsverplichtingen

Er zijn niet in de balans opgenomen investeringsverplichtingen voor een bedrag van € 42.128 (2018: € 9.111). Deze verplichtingen lopen af gedurende 2020.

Onderhoudsverplichtingen

Stichting Woonzorg Nederland is per balansdatum onderhoudsverplichtingen aangegaan ad € 3.922  (ultimo 2018: € 4.157).

Obligo WSW

Dit betreft de verplichting van de Stichting Woonzorg Nederland, indien nodig, in de toekomst aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw een bijdrage te leveren. Dit obligo zal door het Waarborgfonds worden aangesproken indien het risicovermogen van het genoemde Fonds beneden 0,25% van het garantievolume daalt. Het WSW is voornemens deze grenswaarde in 2020 te verhogen naar 0,65%. Dit leidt ertoe dat het WSW eerder obligo kan gaan opvragen. Het obligo per 31 december 2019 bedraagt 3,85% over het restant gegarandeerde leningsbedrag ad € 1.807.864, inclusief te storten leningen waarbij de variabele hoofdsomleningen voor 75% worden meegenomen in de grondslag. De grondslag bedraagt derhalve € 1.800.988 waardoor het obligo € 69.338 bedraagt.

Bankgaranties

Door Woonzorg Nederland zijn ten behoeve van derden bankgaranties afgegeven voor een bedrag van € 75. Dit bedrag is samengesteld uit de volgende bedragen en bankrelaties met afloopdatum:

Bankrelatie

Afloopdatum

Ten behoeve van

Bedrag

BNG

31-12-2020

Gemeente Renkum

75

Totaal

  

75

Aansprakelijkheid fiscale eenheid

Stichting Woonzorg Nederland vormt met Woonzorg Nederland Projectontwikkeling B.V. een fiscale eenheid voor de omzetbelasting. Op grond van de voorwaarden zijn de Stichting Woonzorg Nederland en Woonzorg Projectontwikkeling B.V. ieder hoofdelijk aansprakelijk voor ter zake door de combinatie verschuldigde belasting.

Stichting Woonzorg Nederland en Woonzorg Projectontwikkeling B.V. vormen tevens een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Op grond van de standaardvoorwaarden zijn deze entiteiten ieder hoofdelijk aansprakelijk voor ter zake door de combinatie verschuldigde belasting.

Aansprakelijkheid fiscale eenheid

Vanuit de wet Ketenaansprakelijkheid en de inlenersaansprakelijkheid kan Stichting Woonzorg Nederland bij ingebreke blijven van onderaannemers/uitleners aansprakelijk worden gesteld voor achterstallige betaling van premies werknemers- en volksverzekeringen en van loon- en omzetbelasting bij uitbesteding van werk respectievelijk inlenen van uitzendkrachten.