Voorzieningen

De stand van de voorzieningen ultimo boekjaar is als volgt:

 

31-12-2019

31-12-2018

Voorziening onrendabele investeringen

29.179

26.383

Voorziening latente belastingverplichtingen

23.352

24.405

Overige voorzieningen

3.567

3.962

Totaal

56.098

54.750

De voorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter.

Voorziening onrendabele investeringen

Het verloop in de voorziening onrendabele investeringen is als volgt weer te geven:

 

2019

2018

Saldo voorziening 1 januari

40.113

27.438

In mindering op activa in ontwikkeling

-13.730

-13.320

Stand per 1 januari

26.383

14.118

   

Dotatie investeringsbesluiten boekjaar

60.813

33.000

Vrijval in verband met oplevering projecten boekjaar

-33.422

-20.325

Vrijval in verband met aankopen

-2.199

0

Mutatie rubricering activa in ontwikkeling

-22.396

-410

Stand voorziening 31 december

29.179

26.383

   

Saldo voorziening per 31 december

65.305

40.113

In mindering op activa in ontwikkeling

-36.126

-13.730

Stand per 31 december

29.179

26.383

De voorziening onrendabele investeringen betreft het per saldo verlieslatende deel van contracten afgesloten ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwbouw en verbouw van huurwoningen en intramuraal vastgoed waarvoor nog onvoldoende kosten zijn gemaakt om het bedrag daarop in mindering te brengen.

Voorziening latente belastingverplichtingen

De mutaties in de voorziening latente belastingverplichtingen zijn samengevat in het navolgende schema:

 

Latentie

Latentie

Latentie

Totaal

Totaal

 

Leningen

Onderhoud

Vastgoed

2019

2018

Stand per 1 januari

6.382

12.056

5.967

24.405

70.606

Effect stelselwijziging

0

0

0

0

-41.116

Herrekende stand per 1 januari

6.382

12.056

5.967

24.405

29.490

Dotatie

0

0

0

0

0

Vrijval

0

0

0

0

-2.653

Onttrekkingen/overboekingen

-469

-1.386

-502

-2.357

2.680

Verandering disconteringsvoet

20

12

18

50

20

Verandering percentage VPB

366

636

252

1.254

-5.132

Stand per 31 december

6.299

11.318

5.735

23.352

24.405

Voorziening latentie leningen

In de jaarrekening is voor de leningenportefeuille een latente belastingverplichting tegen de contante waarde verantwoord voor het verschil tussen de waardering die de belastingdienst toepast (i.c. marktwaarde per datum fiscale openingsbalans) en de waardering als toegepast in de jaarrekening (geamortiseerde kostprijs). De latentie loopt af over de resterende looptijd van de leningen. De latentie van € 6,3 miljoen is de contante waarde van de vennootschapsbelasting over de jaarlijkse afschrijving van het agio. De gehanteerde netto-disconteringsvoet bedraagt hierbij 2,45% (gemiddelde vermogenskostenvoet maal 78,3%, oftewel gecorrigeerd voor belastingen). Verwacht wordt dat van dit bedrag op balansdatum een bedrag van € 0,6 miljoen binnen een jaar wordt gerealiseerd en een bedrag van € 2,6 miljoen binnen vijf jaar. De nominale waarde van de belastinglatentie leningen bedraagt eind 2019 € 7,7 miljoen (ultimo 2018: € 7,9 miljoen).

Voorziening latentie onderhoud

Voor de fiscaal gevormde onderhoudsvoorziening is een latentie opgenomen. De latentie van € 11,3 miljoen is de contante waarde van de vennootschapsbelasting over toekomstige (tijdelijke) verschillen tussen de fiscale waardering en de waardering in de jaarrekening. De gehanteerde netto-disconteringsvoet bedraagt hierbij 2,45%. Verwacht wordt dat van dit bedrag op balansdatum een bedrag van € 1,7 miljoen binnen een jaar wordt gerealiseerd en een bedrag van € 11,3 miljoen binnen vijf jaar. De nominale waarde van de latentie fiscale onderhoudsvoorziening ultimo 2019 bedraagt € 12,0 miljoen (ultimo 2018: € 13,1 miljoen).

Voorziening latentie vastgoed

De nominale waarde van de latentie vastgoed ultimo 2019 bedraagt € 260,4 miljoen (ultimo 2018: € 179,9 miljoen). Hiervoor is een inschatting gemaakt of deze binnen afzienbare tijd kan worden verrekend. Voor dit gedeelte van nominaal € 7,0 miljoen is een latentie opgenomen. De gehanteerde netto-disconteringsvoet bedraagt hierbij 2,45%. Verwacht wordt dat van dit bedrag op balansdatum een bedrag van € 0,7 miljoen binnen een jaar wordt gerealiseerd en een bedrag van € 2,8 miljoen binnen vijf jaar. Voor het overige verschil tussen de commerciële en fiscale waardering van het vastgoed van nominaal circa € 253,4 miljoen is het zeer waarschijnlijk dat deze doorschuiven naar het opvolgende actief, waardoor de contante waarde van dit verschil naar nihil tendeert.

Renteaftrekbeperking (ATAD)

Met ingang van 1 januari 2019 is de ATAD-richtlijn van toepassing waardoor voor de bepaling van het fiscaal belastbaar bedrag de renteaftrek beperkt is. De aftrekbeperking ziet toe op het meerdere van 30% van de fiscale EBITDA met een ondergrens van € 1 miljoen (ATAD-norm). Indien in toekomstige jaren de rente daalt onder de hiervoor genoemde ATAD-norm is de eerder niet in aftrek genomen rente alsnog aftrekbaar. Hierdoor ontstaat een tijdelijk verschil. Voor het saldo niet aftrekbare rente ultimo 2019 is ingeschat dat deze redelijkerwijs niet binnen 10 jaar wordt verrekend. Om deze reden is er geen actieve belastinglatentie opgenomen. Ultimo 2019 bedraagt het saldo niet aftrekbare rente € 17,4 miljoen.

Overige voorzieningen

De mutaties in de overige voorzieningen zijn in het navolgende schema samengevat:

 

Claims en

Loopbaan

Totaal

Totaal

 

geschillen

ontw.budget

2019

2018

Stand per 1 januari

3.026

936

3.962

3.603

Dotatie

0

0

0

359

Vrijval

-200

-83

-283

0

Onttrekkingen/overboekingen

0

-112

-112

0

Stand per 31 december

2.826

741

3.567

3.962

Voorziening claims en geschillen

Stichting Woonzorg Nederland heeft een aantal juridische geschillen welke mogelijk kunnen leiden tot te betalen claims. Voor de verwachte uitgaven die voortvloeien uit de geschillen is een voorziening opgenomen.

Voorziening loopbaan ontwikkelingsbudget

Iedere medewerker heeft met ingang van 2010 (conform de CAO bepalingen) een eigen loopbaan-ontwikkelingsbudget. De hoogte van het beschikbare budget is afhankelijk van het aantal (maximaal 5) dienstjaren van de medewerker. Deze voorziening heeft grotendeels een langlopend karakter, dat wil zeggen langer dan één jaar.