Vorderingen

Alle vorderingen hebben een looptijd van korter dan 1 jaar.

Huurdebiteuren

 

31-12-2019

31-12-2018

Huurdebiteuren

5.239

6.414

Af : voorziening wegens oninbaarheid

-3.164

-3.612

Totaal

2.076

2.802

De vorderingen op debiteuren bedraagt over 2019 en 2018 stabiel 2% van het totaal van de gerealiseerde opbrengsten uit verhuur- en servicecontracten. De voorziening voor oninbaarheid van deze vorderingen per jaareinde bedraagt over 2019 60% (2018: 56%) van het totaal van deze vordering. De huurachterstand (huurdebiteuren exclusief vooruitontvangen huren) bedraagt in 2019 0,7% (2018: 1,1%).

Vorderingen op groepsmaatschappijen

 

31-12-2019

31-12-2018

Hollandsche Bouwstichting Seniorenhuisvesting (HBS)

7.811

9.385

Af: Voorziening vordering HBS

-6.323

-5.733

 

1.488

3.652

Woonzorg Nederland Projectontwikkeling B.V.

2.028

2.428

Af negatieve waarde deelneming

-566

-545

Totaal

2.950

5.535

Woonzorg Nederland heeft een vordering op de Hollandsche Bouwstichting Seniorenhuisvesting (HBS) vanwege een tweetal vóór 1 juli 2015 verstrekte leningen. Deze leningen zijn aan het eind van de looptijd (dat wil zeggen 30 september 2015) niet verlengd en daarmee direct opeisbaar geworden. Het totale bedrag van de oorspronkelijke hoofdsom van de twee leningen bedraagt € 6.376. In 2019 is hierop een bedrag van € 2.200 afgelost. Inclusief verschuldigde rente en andere vergoedingen (op grond van de oorspronkelijke leningovereenkomsten) bedraagt de totale vordering € 7.811 per 31 december 2019.

HBS is geen deelneming van Woonzorg Nederland maar kwalificeert wel als groepsmaatschappij gezien de bestuurlijke verbinding. HBS heeft daarnaast een 100% kapitaalbelang in Puerta Holding B.V. (statutair gevestigd te Amsterdam), welke vennootschap op haar beurt een 100% kapitaalbelang heeft in Altus Advies en Ontwikkeling B.V. (eveneens statutair gevestigd te Amsterdam).

De belangrijkste financiële getallen van HBS en haar deelnemingen kunnen op totaalniveau als volgt worden weergegeven:

 

Balanstotaal

Eigen vermogen

Resultaat

Groepsmaatschappij

per 31-12-2019

per 31-12-2019

2019

    

Hollandsche Bouwstichting Seniorenhuisvesting

1.488

-6.823

-356

Mede vanwege het negatief eigen vermogen bij HBS en haar deelnemingen is voor de vordering op HBS een voorziening getroffen, namelijk € 6.323 ultimo 2019 (ultimo 2018: € 5.733).

Belastingen en premies sociale verzekeringen

 

31-12-2019

31-12-2018

Vennootschapsbelasting

14.819

10.990

Totaal

14.819

10.990

Overige vorderingen

 

31-12-2019

31-12-2018

Debiteuren - niet zijnde huur

766

103

Door te belasten kosten

23

715

Overige vorderingen

870

1.817

Af: voorziening wegens oninbaarheid

-100

-100

Totaal

1.559

2.535

De toename van de vordering op debiteuren heft de afname van de door te belasten kosten nagenoeg op.