Vorderingen

Alle vorderingen hebben een looptijd van korter dan 1 jaar.

Huurdebiteuren

(x € 1.000)

31-12-2020

31-12-2019

Huurdebiteuren

4.683

5.239

Af : voorziening wegens oninbaarheid

-3.160

-3.164

Totaal

1.523

2.076

De ouderdom van een deel van de huurdebiteuren is zodanig opgelopen, dat de voorziening wegens oninbaarheid, ondanks een daling van het saldo van de huurdebiteuren, nagenoeg gelijk bleef.

Vorderingen op groepsmaatschappijen

(x € 1.000)

31-12-2020

31-12-2019

Hollandsche Bouwstichting Seniorenhuisvesting (HBS)

7.405

7.811

Af: Voorziening vordering HBS

-6.827

-6.323

 

578

1.488

Woonzorg Nederland Projectontwikkeling B.V.

2.028

2.028

Af negatieve waarde deelneming

-552

-566

 

1.476

1.462

Totaal

2.054

2.950

Woonzorg Nederland heeft een vordering op de Hollandsche Bouwstichting Seniorenhuisvesting (HBS) vanwege een tweetal vóór 1 juli 2015 verstrekte leningen. Deze leningen zijn aan het eind van de looptijd (dat wil zeggen 30 september 2015) niet verlengd en daarmee direct opeisbaar geworden. Het totale bedrag van de oorspronkelijke hoofdsom van de twee leningen bedraagt € 6.4 miljoen. In 2020 is hierop een bedrag van € 0,9 miljoen afgelost. Inclusief verschuldigde rente en andere vergoedingen (op grond van de oorspronkelijke leningovereenkomsten) bedraagt de totale vordering € 7,4 miljoen per 31 december 2020.

HBS is geen deelneming van Woonzorg Nederland maar kwalificeert wel als groepsmaatschappij gezien de bestuurlijke verbinding. HBS heeft daarnaast een 100% kapitaalbelang in Puerta Holding B.V. (statutair gevestigd te Amsterdam), welke vennootschap op haar beurt een 100% kapitaalbelang heeft in Altus Advies en Ontwikkeling B.V. (eveneens statutair gevestigd te Amsterdam).

De belangrijkste financiële getallen van HBS kunnen als volgt worden weergegeven:

(x € 1.000)

Balanstotaal

Eigen vermogen

Resultaat

Groepsmaatschappij

per 31-12-2020

per 31-12-2020

2020

    

Hollandsche Bouwstichting Seniorenhuisvesting

578

-7.127

-303

Mede vanwege het negatief eigen vermogen bij HBS en haar deelnemingen is voor de vordering op HBS een voorziening getroffen, namelijk € 6.8 miljoen ultimo 2020 (ultimo 2019: € 6,3 miljoen).

Belastingen en premies van sociale verzekeringen

(x € 1.000)

31-12-2020

31-12-2019

Vennootschapsbelasting 2020

4.336

0

Vennootschapsbelasting 2019

3.830

10.007

Vennootschapsbelasting voorgaande jaren

14.547

4.812

Totaal

22.713

14.819

Overige vorderingen

(x € 1.000)

31-12-2020

31-12-2019

Debiteuren - niet zijnde huur

4.853

766

Door te belasten kosten

267

23

Overige vorderingen

286

870

Af: voorziening wegens oninbaarheid

-150

-100

Totaal

5.256

1.559

De op debiteuren – niet zijnde huur betreft de verrekening van de ruiltransactie met Mooiland en een per saldo uitstaande vordering op een leverancier. De ontvangsten van deze vorderingen heeft plaatsgevonden in januari.