Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille

De huuropbrengsten zijn als volgt te specificeren:

Lees meer arrow Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille

Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling

Lees meer arrow Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

Het netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille bedroeg over 2019 € - 6.178 (2018: € 1.490). Bij de verkooptaxaties van 2 complexen bleek dat de erfpacht in de marktwaardering onjuist was meegenomen.

Lees meer arrow Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Lees meer arrow Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Netto resultaat overige activiteiten

De daling wordt verklaard door een herrubricering van de indirect toe te rekenen kosten. In de jaarrekening 2019 worden kosten AK dekking toegerekend aan overige waardeveranderingen die in 2018 als kosten overige activiteiten zijn verantwoord.

Lees meer arrow Netto resultaat overige activiteiten

Overige organisatiekosten

De stijging wordt verklaard door een herrubricering van de indirect toe te rekenen kosten.

Lees meer arrow Overige organisatiekosten

Financiële baten en lasten

De waardeverandering van de derivaten wordt veroorzaakt door de lagere rente. Door onder overige langlopende schulden opgenomen negatieve marktwaarde van de embedded derivaten nam hierdoor toe met € 5,1 miljoen.

Lees meer arrow Financiële baten en lasten

Belastingen

De acute belastinglast is als volgt bepaald:

Lees meer arrow Belastingen

Resultaat deelnemingen

Lees meer arrow Resultaat deelnemingen

Gebeurtenissen na balansdatum

Ruiltransactie Mooiland

Lees meer arrow Gebeurtenissen na balansdatum