Belastingen

 

2019

2018

Vennootschapsbelasting 2015

10

3.589

Vennootschapsbelasting 2016

4.420

4.562

Vennootschapsbelasting 2017

2.276

550

Vennootschapsbelasting 2018

2.006

-15.210

Vennootschapsbelasting 2019

-17.493

0

Subtotaal

-8.781

-6.508

Mutatie voorziening latente belastingverplichting

1.053

5.085

Totaal

-7.728

-1.423

De acute belastinglast is als volgt bepaald:

  

2019

 

2018

Resultaat boekjaar

 

308.916

 

505.262

Vennootschapsbelasting

 

7.728

 

1.423

Resultaat voor belastingen

 

316.644

 

506.685

     

Fiscaal andere behandeling van:

    

Opbrengst verkoop bestaand bezit

13.517

 

-5.792

 

Toepassing herinvesteringsreserve

-8.638

 

-344

 

Afschrijvingen

-17.792

 

-26.309

 

Overige waardeveranderingen

25.480

 

0

 

Bijzondere waardeverminderingen

0

 

0

 

Onderhoudsinvesteringen

-33.420

 

-10.334

 

Dotatie onderhoudsvoorziening

8.250

 

8.250

 

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen

-262.927

 

-421.433

 

Waardeveranderingen financiële vaste activa

5.578

 

843

 

Afschrijvingen op (dis)agio op leningen

3.077

 

3.306

 

Ontvangen boekwaarden

3.182

 

3.150

 

Overige

-352

 

2.820

 

Totaal permanente en tijdelijke verschillen

 

-264.045

 

-445.843

Belastbaar bedrag voor toepassing ATAD

 

52.599

 

60.842

     

Renteaftrekbeperking ATAD

 

17.413

 

0

     

Belastbaar bedrag

 

70.012

 

60.842

     

Verschuldigde winstbelasting

 

17.493

 

15.210

Aanpassing belastbaar bedrag voorgaande jaren

-34.848

 

-34.808

 

Winstbelasting voorgaande jaren

 

-8.712

 

-8.702

     

Verschuldigde winstbelasting

 

8.781

 

6.508

Voor de berekening van de verschuldigde winstbelasting en de latenties is uitgegaan van een belastingtarief van 25%. Het belastbaar bedrag bedraagt € 70.013. De af te dragen vennootschapsbelasting bedraagt € 17.493. De effectieve belastingdruk in procenten bedraagt ongeveer 2,4 procent (toepasselijk 25 procent). De lagere effectieve belastingdruk wordt veroorzaakt door verschillen in de waarderingsresultaten van vastgoedbeleggingen, onderhoud en leningen, door resultaten oude jaren en door de fiscale renteaftrekbeperking.