Belastingen

(x € 1.000)

2020

2019

Vennootschapsbelasting 2015

0

10

Vennootschapsbelasting 2016

0

4.420

Vennootschapsbelasting 2017

4.702

2.276

Vennootschapsbelasting 2018

5.033

2.006

Vennootschapsbelasting 2019

3.832

-17.493

Vennootschapsbelasting 2020

-17.067

0

Subtotaal

-3.500

-8.781

Mutatie voorziening latente belastingverplichting

-11.373

1.053

Totaal

-14.873

-7.728

De acute belastinglast is als volgt bepaald:

Het belastbaar bedrag bedraagt € 68,4 miljoen. De af te dragen vennootschapsbelasting bedraagt € 17,0 miljoen. De effectieve belastingdruk in procenten bedraagt ongeveer 8,7 procent (toepasselijk 25 procent). De lagere effectieve belastingdruk wordt veroorzaakt door verschillen in de waarderingsresultaten van vastgoedbeleggingen, onderhoud en leningen, door resultaten oude jaren en door de fiscale renteaftrekbeperking.

(x € 1.000)

 

2020

 

2019

Resultaat boekjaar

 

264.832

 

308.916

Vennootschapsbelasting

 

14.873

 

7.728

Resultaat voor belastingen

 

279.705

 

316.644

     

Fiscaal andere behandeling van:

    

Opbrengst verkoop bestaand bezit

4.482

 

13.517

 

Toepassing herinvesteringsreserve

-1.945

 

-8.638

 

Afschrijvingen

-16.529

 

-17.792

 

Overige waardeveranderingen

34.544

 

25.480

 

Bijzondere waardeverminderingen

-4.059

 

0

 

Onderhoudsinvesteringen

-12.117

 

-33.420

 

Dotatie onderhoudsvoorziening

0

 

8.250

 

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen

-239.409

 

-262.927

 

Waardeveranderingen financiële vaste activa

3.917

 

5.578

 

Afschrijvingen op (dis)agio op leningen

2.969

 

3.077

 

Ontvangen boekwaarden

3.277

 

3.182

 

Voorziening "(af)waarderingen" vastgoed

-1.700

 

0

 

Overige

-295

 

-352

 

Totaal permanente en tijdelijke verschillen

 

-226.865

 

-264.045

Belastbaar bedrag voor toepassing ATAD

 

52.840

 

52.599

     

Renteaftrekbeperking ATAD

 

15.494

 

17.413

     

Belastbaar bedrag

 

68.334

 

70.012

     

Verschuldigde winstbelasting

 

17.067

 

13.149

Aanpassing belastbaar bedrag voorgaande jaren

-54.268

 

-34.848

 

Winstbelasting voorgaande jaren

 

-13.567

 

-8.712

     

Verschuldigde winstbelasting

 

3.500

 

8.781