Financiële baten en lasten

Waardeveranderingen van financiële vaste activa en effecten

 

2019

2018

Waardeverandering derivaten

-5.875

-1.140

Waardeverandering vordering stichting HBS

36

509

Totaal

-5.839

-631

De waardeverandering van de derivaten wordt veroorzaakt door de lagere rente. Door onder overige langlopende schulden opgenomen negatieve marktwaarde van de embedded derivaten nam hierdoor toe met € 5,1 miljoen.

Opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa behoren en effecten

 

2019

2018

Ontvangen dividend Stadsherstel Den Haag en Omgeving N.V

31

31

Ontvangen inzake deelname Woningnet N.V.

80

76

Totaal

110

107

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

 

2019

2018

Overige rentebaten

501

327

Totaal

501

327

Rentelasten en soortgelijke kosten

 

2019

2018

Rente leningen overheid en kredietinstellingen

58.139

59.233

Borgstellingsvergoeding WSW

392

289

Geamortiseerde rente embedded derivaten

49

49

Overige rentelasten

343

4

Totaal

58.922

59.575