Financiële baten en lasten

Waardeveranderingen van financiële vaste activa en effecten

(x € 1.000)

2020

2019

Waardeverandering derivaten

-4.208

-5.875

Waardeverandering vordering stichting HBS

-10

36

Totaal

-4.218

-5.839

De waardeverandering van de derivaten wordt veroorzaakt door de lagere rente. De onder overige langlopende schulden opgenomen negatieve marktwaarde van de embedded derivaten nam hierdoor toe met € 4,1 miljoen.

Opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa behoren en effecten

(x € 1.000)

2020

2019

Dividend Stadsherstel Den Haag en Omgeving N.V

19

31

Ontvangen inzake deelname Woningnet N.V.

82

80

Totaal

101

110

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

(x € 1.000)

2020

2019

Overige rentebaten

370

501

Totaal

370

501

Rentelasten en soortgelijke kosten

(x € 1.000)

2020

2019

Rente leningen overheid en kredietinstellingen

56.105

58.139

Borgstellingsvergoeding WSW

410

392

Geamortiseerde rente embedded derivaten

49

49

Overige rentelasten

334

343

Totaal

56.898

58.922