Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

Het netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille bedroeg over 2019 € - 6.178 (2018: € 1.490). Bij de verkooptaxaties van 2 complexen bleek dat de erfpacht in de marktwaardering onjuist was meegenomen. Als gevolg hiervan was de marktwaardering ultimo 2018 te hoog gewaardeerd. Daarnaast hebben in 2019 investeringen in deze complexen plaatsgevonden. Dit resulteert in een verkoopverlies van € 5,1 miljoen op beide complexen.

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

 

2019

2018

Opbrengst verkoop bestaand bezit DAEB

64.372

7.215

Opbrengst verkoop bestaand bezit niet-DAEB

4.782

1.414

Subtotaal verkoop bestaand bezit

69.154

8.629

Verkoopkosten bestaand bezit

-133

-51

Totaal

69.021

8.578

In 2019 zijn 12 (2018: 2) complexmatige verkopen geweest. Hiervan hebben 9 complexen ter waarde van € 60,7 miljoen betrekking hebben op de ruil met Mooiland. Tevens zijn 5 woningen uitgepond (2018: 6) en een bedrijfspand en 2 grondlocaties verkocht.

Toegerekende organisatiekosten verkoop vastgoedportefeuille

 

2019

2018

Personeelskosten

94

549

Overige bedrijfslasten

94

318

Totaal

188

867

De daling wordt verklaard door een herrubricering van de indirect toe te rekenen kosten. In de jaarrekening 2019 worden kosten (assetmanagement) toegerekend aan organisatiekosten die in 2018 deels in de toegerekende organisatiekosten verkoop vastgoedportefeuille zijn verantwoord.

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

 

2019

2018

Boekwaarde verkoop DAEB vastgoed

70.015

4.935

Boekwaarde verkoop niet-DAEB vastgoed

4.976

1.286

Totaal

74.991

6.221