Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

Het netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille bedroeg over 2020 € - 1,4 miljoen (2019: € - 5,6 miljoen). Bij de verkooptaxatie van één complex is gebleken dat bij de marktwaardering 2019 geen rekening gehouden is met de erfpachtconstructie op het huurcontract. Dit heeft wel een rol gespeeld bij de totstandkoming van de verkoopprijs, met als gevolg een negatief resultaat op de verkoop van dit complex.

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

(x € 1.000)

2020

2019

Opbrengst verkoop bestaand bezit DAEB

4.178

64.372

Opbrengst verkoop bestaand bezit niet-DAEB

3.578

6.736

Subtotaal verkoop bestaand bezit

7.756

71.108

Verkoopkosten bestaand bezit

-253

-339

Totaal

7.503

70.769

De opbrengst verkoop bestaand bezit bevat in 2019 9 complexen ter waarde van € 60,7 miljoen betrekking hebben op de ruil met Mooiland.

Toegerekende organisatiekosten 

(x € 1.000)

2020

2019

Personeelskosten

253

94

Overige bedrijfslasten

134

94

Totaal

387

188

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

(x € 1.000)

2020

2019

Boekwaarde verkoop DAEB vastgoed

6.484

70.015

Boekwaarde verkoop niet-DAEB vastgoed

2.009

6.183

Totaal

8.493

76.198