Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille

Huuropbrengsten

De huuropbrengsten zijn als volgt te specificeren:

 

2019

2018

Intramuraal

86.301

85.613

Zelfstandige woningen

209.315

205.174

Overig onroerend bezit

10.685

13.957

 

306.301

304.744

Huurderving wegens leegstand

-7.305

-8.875

Huurderving wegens oninbaarheid

-17

-818

Totaal

298.980

295.051

Alle opbrengsten zijn in Nederland behaald.

Het terugdringen van de (voornamelijk mutatie-)leegstand van zelfstandige woningen heeft geleid tot een lagere leegstandsderving.

Door een inhaalslag in de bepaling van de voorziening voor oninbaarheid was de huurderving in 2018 hoger dan de jaren ervoor. Voor 2019 is nagenoeg geen extra dotatie nodig.

Opbrengsten en lasten servicecontracten

De opbrengst servicecontracten (uit hoofde van levering en diensten) is als volgt te specificeren:

 

2019

2018

Doorbelaste servicekosten

32.342

31.517

Af: derving wegens leegstand en oninbaarheid

-2.755

-3.934

Totaal

29.587

27.583

De in 2018 ingezette focus op de niet inbare servicekosten heeft in 2019 geleid tot een lagere derving.

Het saldo van de opbrengsten en lasten servicecontracten is als volgt:

 

2019

2018

Opbrengsten servicecontracten

29.587

27.583

Lasten servicecontracten

-30.568

-28.606

Saldo

-981

-1.023

In 2019 is per saldo € 1,6 miljoen aan incidentele vrijval verantwoord door vrijgevallen reserveringen aan energiebelasting, onderhoud inventaris complexen en doorbelasting bewonersconsulenten.

Lasten verhuur- en beheeractiviteiten

 

2019

2018

Directe kosten

2.654

3.983

Personeelskosten

15.359

14.555

Overige bedrijfslasten

4.687

5.774

Totaal

22.699

24.313

   

Lasten onderhoudsactiviteiten

 

2019

2018

Planmatig onderhoud

25.161

32.665

Contractonderhoud

9.417

8.846

Klachtenonderhoud

18.452

13.944

Mutatieonderhoud

13.031

14.045

Overig onderhoud

7.171

4.938

Subtotaal

73.233

74.438

Personeelskosten

6.482

7.190

Overige bedrijfslasten

2.044

2.707

Totaal

81.758

84.335

Vertraging in de planvorming hebben geleid tot een daling van het planmatig onderhoud. De stijging van het klachtenonderhoud is het gevolg van een restant overloop uit 2018, onderhoud aan Sunstone complexen in afwachting van verkoop en reparaties aan CV’s die niet zijn afgedekt in het onderhoudskontrakt. In de post overig onderhoud zit een afboeking van oude jaren van € 1,1 miljoen.

De daling in de indirecte kosten wordt voor € 1,3 miljoen verklaard door een herrubricering van de indirect toe te rekenen kosten. In de jaarrekening 2019 worden kosten toegerekend aan organisatiekosten die in 2018 in de lasten onderhoudsactiviteiten zijn verantwoord.

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

 

2019

2018

Verhuurderheffing

21.225

21.459

Belastingen en verzekeringen

11.402

11.416

Erfpacht

1.039

703

Overige exploitatiekosten

59

0

Subtotaal

33.725

33.579

Mutatie overige voorzieningen

-200

359

Totaal

33.525

33.937