Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille

Huuropbrengsten

De huuropbrengsten zijn als volgt te specificeren:

(x € 1.000)

2020

2019

Intramuraal

80.796

86.301

Zelfstandige woningen

217.525

209.315

Overig onroerend bezit

10.838

10.685

 

309.159

306.301

Huurderving wegens leegstand

-8.532

-7.305

Huurderving wegens oninbaarheid

-363

-17

Totaal

300.264

298.980

Alle opbrengsten zijn in Nederland behaald.

Door transformatie van drie intramurale zorgpanden naar (deels) zelfstandig wooncomplexen en renovatie van verschillende wooncomplexen namen de huuropbrengsten uit ons intramuraal bezit over 2020 af.

Verder heeft Corona gevolgen gehad voor ons mutatieproces. Woningen staan na het vertrek van de huurders soms langer leeg omdat het proces van bezichtigingen meer tijd in beslag neemt.

Opbrengsten en lasten servicecontracten

De opbrengst servicecontracten (uit hoofde van levering en diensten) is als volgt te specificeren:

(x € 1.000)

2020

2019

Doorbelaste servicekosten

32.978

32.342

Af: derving wegens leegstand en oninbaarheid

-2.911

-2.755

Totaal

30.067

29.587

Het saldo van de opbrengsten en lasten servicecontracten is als volgt:

(x € 1.000)

2020

2019

Opbrengsten servicecontracten

30.067

29.587

Lasten servicecontracten

-33.230

-30.568

Saldo

-3.163

-981

In 2020 is € 2,6 miljoen ten laste van de niet verrekenbare servicekosten gebracht. Daarnaast steeg de huurderving. In 2019 was sprake van een incidentele vrijval van per saldo € 1,6 miljoen door vrijgevallen reserveringen.

Lasten verhuur- en beheeractiviteiten

(x € 1.000)

2020

2019

Directe kosten

4.192

2.654

Personeelskosten

14.528

15.359

Overige bedrijfslasten

4.690

4.687

Totaal

23.410

22.699

Lasten onderhoudsactiviteiten

(x € 1.000)

2020

2019

Planmatig onderhoud

33.729

25.161

Contractonderhoud

9.801

9.417

Klachtenonderhoud

15.187

18.452

Mutatieonderhoud

9.321

13.031

Overig onderhoud

6.320

7.171

Onderhoud uit projecten in ontwikkeling

11.438

0

Subtotaal

85.796

73.233

Personeelskosten

7.112

6.482

Overige bedrijfslasten

2.030

2.044

Totaal

94.938

81.758

Tijdens de maanden van de eerste lockdown hebben wij planmatig onderhoud dat buiten de woning kan plaatsvinden, in de tijd naar voren gehaald.

Door de ingezette beheersingsmaatregelen voor de facturen van klachtenonderhoud is beter inzicht en grip op deze kosten ontstaan en zijn de lasten gedaald.

De kosten van het mutatieonderhoud gingen eveneens omlaag. Bij mutaties worden geen keukens, badkamers en toiletten meer vervangen, tenzij ze niet meer functioneel zijn en gebreken vertonen. In plaats daarvan wordt de vervanging meegenomen in (toekomstig) planmatig onderhoud.

Corporaties moeten vanaf 2020 het onderhoudsdeel binnen investeringsprojecten verantwoorden in de resultatenrekening bij de onderhoudskosten. De overboeking vanuit projecten naar onderhoud bedraagt in 2020 € 11,4 miljoen.

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

(x € 1.000)

2020

2019

Verhuurderheffing

21.070

21.225

Belastingen en verzekeringen

12.096

11.402

Erfpacht

394

1.039

Overige exploitatiekosten

160

59

Subtotaal

33.720

33.725

Mutatie overige voorzieningen

-1.230

-200

Totaal

32.490

33.525