Overige organisatiekosten

 

2019

2018

Personeelskosten

6.938

3.580

Overige bedrijfslasten

4.148

5.401

Totaal

11.086

8.981

De stijging wordt verklaard door een herrubricering van de indirect toe te rekenen kosten. In de jaarrekening 2019 worden kosten aan overige organisatiekosten toegerekend die in 2018 als lasten verhuur- en beheeractiviteiten, lasten onderhoudskosten en kosten overige overige activiteiten zijn verantwoord.