Overige toelichtingen

Personeelskosten

(x € 1.000)

2020

2019

Lonen en salarissen

19.045

18.162

Sociale lasten

3.020

3.108

Pensioenlasten

3.175

2.741

Subtotaal

25.240

24.010

Overige personeelskosten

7.577

7.895

Totaal

32.817

31.906

De personeelskosten zijn als volgt gealloceerd:

(x € 1.000)

2020

2019

Lasten verhuur- en beheer activiteiten

14.527

15.359

Lasten onderhoudskosten

7.112

6.482

Toegerekende organisatiekosten verkoop vastgoedportefeuille

253

94

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

2.923

2.799

Kosten overige activiteiten

232

234

Overige organisatiekosten

7.770

6.938

Totaal

32.817

31.906

Overige bedrijfslasten

(x € 1.000)

2020

2019

Afschrijving activa ten dienste van

1.529

1.104

Overige huisvestingskosten

912

697

Bureaukosten

1.062

1.252

Automatiseringskosten

4.840

4.157

Algemene kosten

1.786

1.125

Advieskosten

1.883

3.745

Totaal

12.012

12.080

De overige bedrijfskosten zijn als volgt toegerekend:

(x € 1.000)

2020

2019

Lasten verhuur- en beheeractiviteiten

4.690

4.687

Lasten onderhoudskosten

2.030

2.044

Toegerekende organisatiekosten verkoop vastgoedportefeuille

133

94

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

1.151

1.386

Kosten overige activiteiten

76

69

Overige organisatiekosten

3.932

3.801

Totaal

12.012

12.080

Specificatie accountantskosten

Onderstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de Woonzorg Nederland zijn uitgevoerd door accountantsorganisatie BDO Audit & Assurance B.V. zoals bedoeld in art. 1, lid 1 sub a en e Wta.

Opgegeven worden de facturen ten aanzien van het boekjaar waarop de (controle-) werkzaamheden betrekking hebben (“gefactureerd in het boekjaar”). Deze methode houdt in dat de facturen worden verantwoord in het boekjaar waarin deze zijn gefactureerd. Indien een deel van de (controle-) werkzaamheden wordt verricht na het boekjaareinde (in het volgende boekjaar) worden de lasten toegerekend aan het volgende boekjaar.

(x € 1.000)

2020

2019

Controle van de jaarrekening

226

251

Andere controlewerkzaamheden

23

24

Fiscale advisering

0

0

Andere niet-controle diensten

0

19

Totaal

249

294