Overige toelichtingen

Personeelskosten

 

2019

2018

Lonen en salarissen

18.162

16.332

Sociale lasten

3.108

2.968

Pensioenlasten

2.741

2.477

Subtotaal

24.010

21.778

Overige personeelskosten

7.895

6.608

Totaal

31.906

28.385

De personeelskosten zijn als volgt gealloceerd:

 

2019

2018

Lasten verhuur- en beheer activiteiten

15.359

14.555

Lasten onderhoudskosten

6.482

7.190

Toegerekende organisatiekosten verkoop vastgoedportefeuille

94

549

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

2.799

0

Kosten overige activiteiten

234

2.511

Overige organisatiekosten

6.938

3.580

Totaal

31.906

28.385

Overige bedrijfslasten

 

2019

2018

Afschrijving activa ten dienste van

1.104

1.039

Overige huisvestingskosten

697

975

Bureaukosten

1.252

1.005

Automatiseringskosten

4.157

3.576

Algemene kosten

1.125

3.105

Advieskosten

3.745

2.680

Overige kosten

0

106

Subtotaal

12.080

12.487

Opbrengst kosten verhuur

0

0

Totaal

12.080

12.487

De overige bedrijfskosten zijn als volgt toegerekend:

 

2019

2018

Lasten verhuur- en beheeractiviteiten

4.687

5.774

Lasten onderhoudskosten

2.044

2.707

Toegerekende organisatiekosten verkoop vastgoedportefeuille

94

318

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

1.386

0

Kosten overige activiteiten

69

1.109

Overige organisatiekosten

3.801

2.579

Totaal

12.080

12.487

Specificatie accountantskosten

Onderstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de Stichting zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe onafhankelijke accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta.

Opgegeven worden facturen ten aanzien van het boekjaar waarop de (controle-) werkzaamheden betrekking hebben (“gefactureerd in het boekjaar”). Deze methode houdt in dat de facturen worden verantwoord in het boekjaar waarop deze zijn gefactureerd. Indien een deel van de (controle-) werkzaamheden wordt verricht na het boekjaareinde (in het volgende boekjaar) worden de lasten toegerekend aan het volgende boekjaar. 

 

2019

2018

Controle van de jaarrekening

251

235

Andere controlewerkzaamheden

24

67

Fiscale advisering

0

0

Andere niet-controle diensten

19

0

Totaal

294

303