Rol van de raad van commissarissen

De raad van commissarissen heeft drie belangrijke rollen. Allereerst houdt de Raad toezicht op het functioneren van het bestuur van Woonzorg Nederland (toezichthoudende rol). Ten tweede kan de Raad het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren en belangrijke strategische keuzes met het bestuur bespreken (klankbordrol). Ten derde is de Raad de werkgever van de beide bestuurders (werkgeversrol). De taken en verantwoordelijkheden van de raad van commissarissen zijn vastgelegd in de statuten van Woonzorg Nederland en uitgewerkt in het RvC-reglement.

In een visie op het toezicht heeft de Raad beschreven op welke manier de Raad zijn drie verschillende rollen invult. Deze visie vormt de basis voor het werk van de raad van commissarissen, naast de (wettelijke) regels (“toezichtskader”) en de strategische uitgangspunten die Woonzorg Nederland stelt (“toetsingskader”).

De Governancecode Woningcorporaties maakt onderdeel uit van het toezichtskader en beschrijft principes en regels voor verantwoord en transparant toezicht in de sector. De Raad van Commissarissen en het Bestuur onderschrijven het belang van de governancecode en volgen de in de code beschreven principes en bepalingen. In dit jaarverslag is een hoofdstuk opgenomen waarin beschreven wordt hoe de Raad en het Bestuur invulling geven aan de governancecode en wat daaraan in 2020 is gedaan.

Toezichtskader

Toetsingskader

  

Extern

Besturingskaders

Woningwet

Ondernemingsplan

Btiv

Portefeuillestrategie

Wet op de ondernemingsraden

Jaarplan

Wet op het overleg huurders verhuurder

Prestatieafspraken gemeenten

Wet normering topinkomens

Huurbeleid

Governancecode Woningcorporaties

Belanghoudersoverzicht

Maatschappelijke visitatie

 
  

Intern

Beheersingskaders

Statuten

(Meerjaren)begroting

Reglement Raad van Commissarissen

Investeringsstatuut

Profielschets Raad van Commissarissen

Treasurystatuut

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Financieel Beleid en Beheer

Reglement Auditcommissie

Risicobeheersingssysteem

Verbindingenstatuut

HR-visie

 

Integriteitscode en klokkenluidersregeling