Samenstelling

De raad van commissarissen van Woonzorg Nederland bestaat uit vijf leden. Twee van de raadsleden zijn benoemd op voordracht van het Landelijk Huurders Platform en een raadslid is benoemd op voordracht van de Ondernemingsraad.

De voltallige Raad vergadert vijf tot zes keer per jaar samen met het bestuur. Vrijwel jaarlijks wordt een strategiesessie georganiseerd met het bestuur, worden gezamenlijke educatiebijeenkomsten georganiseerd en evalueert de Raad (al dan niet begeleid) zijn eigen functioneren.

De leden van de raad van commissarissen zijn integraal verantwoordelijk en opereren vanuit verschillende achtergronden. De raadsleden vullen elkaar daar goed in aan. Afhankelijk van het aandachtsgebied nemen de raadsleden deel aan de voorbereidende commissies die de Raad heeft ingesteld.

De commissies bereiden het werk van de Raad voor een belangrijk deel voor. De Auditcommissie vergadert voorafgaand aan elke raadsvergadering over financiële onderwerpen (inclusief investeringsvoorstellen), interne beheersing, risicomanagement en IT en voorziet de volledige Raad van een advies over deze stukken. De benoemings- en remuneratiecommissie komt gedurende het jaar bijeen wanneer daarvoor aanleiding is voor de voorbereiding van onderwerpen rondom governance en de werkgeversrol, bijvoorbeeld in het kader van de beoordeling van het functioneren van het bestuur of werving c.q. (her)benoeming van de commissarissen of bestuursleden.

De honorering van de leden van de raad van commissarissen in 2020 is gebaseerd op de VTW-beroepsregel en valt binnen de norm van de Wet Normering Topinkomens (WNT). De vergoedingen die in 2020 aan de commissarissen zijn uitbetaald, zijn terug te vinden in de jaarrekening 2020.

Een overzicht van de samenstelling van de raad van commissarissen is hieronder weergegeven. De functie in de Raad en de commissies, de zittingstermijn, het profiel, de eventuele (neven)functies en het aantal bijgewoonde vergaderingen en behaalde educatiepunten is per raadslid benoemd.

 

Dhr. R (Roel) Steenbeek (1956)

Mevr. K (Karin) Bisschop (1968)

Mevr. M.A.E. (Marieke) van der Waal (1965)

Dhr. L.C. (René) van de Kieft (1963)

Dhr. B.B. (Bernt) Schneiders (1959)

Functie

Voorzitter RvC

Lid RvC

Lid RvC

Lid RvC

Lid RvC

 

Lid benoemings- en remuneratiecommissie

Voorzitter AC

Voorzitter benoemings- en remuneratiecommissie (per 15-04-2019)

Lid AC

 

Profiel

Volkshuisvesting

Finance & Risk

Klant en zorgportefeuille

Bedrijfsvoering / Digitalisering / Klant & Innovatie

HR / medezeggenschap

Voordrachtszetel

  

LHP

LHP

OR

Termijn

1e termijn: 01-01-2014 - 01-01-2018

1e termijn: 01-12-2015 - 01-12-2019

1e termijn: 30-11-2017 - 30-11-2021

1e termijn: 12-02-2019 - 12-02-2023

1e termijn: 24-09-2019 - 24-09-2023

 

2e termijn: 01-01-2018 - 01-01-2022

2e termijn: 01-12-2019 - 01-12-2023

   

(Neven)functies

Vz RvT Pro Persona GGZ

Managing Director Group Performance Management APG

Lid RvT Coloriet (voorzitter commissie Kwaliteit en Veiligheid)

Voorzitter Pensioenfonds PostNL

Voorzitter Raad van Toezicht Spaarne Ziekenhuis

 

Voorzitter RvT Hospice Bardo

Lid Raad van Commissarissen Invest-NL (sinds 3 september 2020)

 

Voorzitter Raad van Toezicht TEAR

Voorzitter Raad van Toezicht Altrecht (specialistische GGZ instelling Midden Nederland) (tot 1 juni 2020)

 

Lid RvC Staedion

  

Bestuurslid Vrienden van Zusters van Rwanda

Voorzitter Stichting Leefomgeving Schiphol

 

Voorzitter Bestuur Bureau Architectenregister

  

Directeur Griendtsveen Holding

Voorzitter Commissie Integriteit Publieke Omroep

 

Vz programmateam BNA-onderzoek

  

Directeur stichting Ten Vorsel

Voorzitter Raad van Advies COA

 

Lid Raad van Advies Quatrospect (adviesburo)

  

Directeur SIOC

Lid Evaluatiecommissie Wet op de Veiligheidsregio’s

    

Partner Kuiper&van de Kieft Organisatieadviseurs

Lid Raad van Toezicht amsterdam&partners

     

Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Weeshuis der Doopsgezinden Haarlem

     

Lid Raad van Commissarissen KNHM Participaties B.V.

     

President Commissaris PWN (vanaf 1 juli 2020)

PE Punten

13

12

10,5

7,5

5

Aanwezigheid

5 van 5 RvC vergaderingen

5 van 5 RvC vergaderingen

5 van 5 RvC vergaderingen

5 van 5 RvC vergaderingen

5 van 5 RvC vergaderingen

  

4 van 5 AC vergaderingen

 

4 van 5 AC vergaderingen