Samenstelling en vergaderingen in 2019

De raad van commissarissen van Woonzorg Nederland bestaat uit vijf leden. Twee van de raadsleden zijn benoemd op voordracht van het Landelijk Huurders Platform en een raadslid is benoemd op voordracht van de Ondernemingsraad.

De leden van de raad van commissarissen hebben elk een eigen aandachtsgebied, variërend van volkshuisvesting tot finance en control. Afhankelijk van het aandachtsgebied nemen de raadsleden deel in de commissies die de raad heeft ingesteld. De raad heeft twee voorbereidende commissies: de Auditcommissie voor de met name financiële onderwerpen en de Selectie- en remumeratiecommissie voor de onderwerpen inzake beoordeling van het bestuur.

De commissies bereiden het werk van de raad voor een belangrijk deel voor. De Auditcommissie vergadert voorafgaand aan elke raadsvergadering over de stukken van financiële aard die in de raadsvergadering aan de orde komen en voorziet de volledige raad van een advies over deze stukken. De selectie- en remuneratiecommissie komt gedurende het jaar bijeen wanneer daarvoor aanleiding is om zaken voor te bereiden namens de raad, bijvoorbeeld in het kader van de beoordeling van het functioneren van het bestuur of werving c.q. (her)benoeming van de commissarissen. De voltallige raad vergadert vijf tot zes keer per jaar samen met het bestuur. Vrijwel jaarlijks wordt een strategiesessie georganiseerd met het bestuur, worden gezamenlijke educatiebijeenkomsten georganiseerd en evalueert de raad (al dan niet begeleid) zijn eigen functioneren.

De leden van de raad van commissarissen krijgen een vergoeding voor hun werk. De honorering van de leden van de raad van commissarissen in 2019 is gebaseerd op de VTW-beroepsregel en is in lijn met de Wet Normering Topinkomens (WNT). De vergoedingen die in 2019 aan de commissarissen zijn uitbetaald, zijn terug te vinden in de jaarrekening 2019.

Een overzicht van de samenstelling van de raad van commissarissen is hieronder weergegeven. De functie in de raad en de commissies, de zittingstermijn, het aandachtsprofiel, de eventuele nevenfuncties en het aantal bijgewoonde vergaderingen en behaalde educatiepunten is per raadslid benoemd.

 

Dhr. R (Roel) Steenbeek (1956)

Mevr. K (Karin) Bisschop (1968)

Mevr. M.A.E. (Marieke) van der Waal (1965)

Dhr. L.C. (René) van de Kieft (1963)

Dhr. B.B. (Bernt) Schneiders (1959)

Dhr. W.G.M. (Willem) Allertz (1960)

Functie

Voorzitter RvC

Lid RvC

Lid RvC

Lid RvC

Lid RvC

Lid RvC

 

Lid benoemings- en remuneratiecommissie

Voorzitter AC

Voorzitter benoemings- en remuneratiecommissie (per 15-04-2019)

Lid AC

 

Voorzitter benoemings- en remuneratiecommissie

Profiel

Volkshuisvesting

Finance & Risk

Klant en zorgportefeuille

Bedrijfsvoering / Digitalisering / Klant & Innovatie

HR / medezeggenschap

HR / medezeggenschap

Voordrachtszetel

  

LHP

LHP

OR

OR

Termijn

1e termijn: 01-01-2014 - 01-01-2018

1e termijn: 01-12-2015 - 01-12-2019

1e termijn: 30-11-2017 - 30-11-2021

1e termijn: 12-02-2019 - 12-02-2023

1e termijn: 24-09-2019 - 24-09-2023

1e termijn: 15-04-2015 - 15-04-2019

 

2e termijn: 01-01-2018 - 01-01-2022

2e termijn: 01-12-2019 - 01-12-2023

    

Nevenfuncties

Vz RvT Pro Persona GGZ

Managing Director Group Performance Management APG

Lid RvT Coloriet (voorzitter commissie Kwaliteit en Veiligheid)

Voorzitter Pensioenfonds PostNL

Voorzitter Raad van Toezicht Spaarne Ziekenhuis

 
 

Voorzitter RvT Hospice Bardo

  

Voorzitter Raad van Toezicht TEAR

Voorzitter Raad van Toezicht Altrecht (specialistische GGZ instelling Midden Nederland)

 
 

Lid RvC Staedion

  

Bestuurslid Zusters van Rwanda

Voorzitter Stichting Leefomgeving Schiphol

 
 

Voorzitter Bestuur Bureau Architectenregister

  

Directeur Griendtsveen Holding

Voorzitter Commissie Integriteit Publieke Omroep

 
 

Vz programmateam BNA-onderzoek

  

Directeur stichting Ten Vorsel

Voorzitter Raad van Advies COA

 
 

Lid Raad van Advies Quatrospect (adviesburo)

  

Directeur SIOC

Lid Evaluatiecommissie Wet op de Veiligheidsregio’s

 
    

Partner Kuiper&van de Kieft Organisatieadviseurs

Lid Raad van Toezicht amsterdam&partners

 
     

Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Weeshuis der Doopsgezinden Haarlem

 
     

Lid Raad van Commissarissen KNHM Participaties B.V.

 

PE Punten

8

5

10

3

3

-

Aanwezigheid

6 van 6 RvC vergaderingen

5 van 6 RvC vergaderingen

6 van 6 RvC vergaderingen

6 van 6 RvC vergaderingen

2 van 6 RvC vergaderingen

2 van 6 RvC vergaderingen

 

1 van 5 AC vergaderingen

5 van 5 AC vergaderingen

 

4 van 5 AC vergaderingen

  

Tabel 9: samenstelling Raad van Commissarissen