Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag van Woonzorg Nederland over 2018. Met ons bezit van ruim 43.000 wooneenheden (zelfstandig en intramuraal) huisvesten we bijna 5% van de 65-plussers in de doelgroep sociale huur. We zijn actief in meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten en hebben ongeveer 10% van de zorggebouwen in bezit, die wij verhuren aan 30% van de zorgorganisaties. Met deze prominente positie zien wij het als onze maatschappelijke plicht om samen met anderen de seniorenhuisvesting in Nederland op een hoger plan te tillen en voor te bereiden op de maatschappelijke gevolgen van de vergrijzing. Nederland behoort tot de landen waar vergrijzing in hoog tempo toeneemt.

Met de voor ons liggende vergrijzing zien wij aan de vastgoedkant grote opgaven in de transformatie van bestaand zorgvastgoed en een groeiende behoefte aan geschikte zelfstandige woningen. Tevens zien wij een sterk groeiende vraag naar nieuwe woonconcepten waarin mensen samen zelfstandig wonen. Aan de sociale kant zien wij een maatschappelijk gat tussen wonen, zorg en welzijn en handelingsonzekerheid van verschillende partijen. We zien echter ook veel nieuwe kansen en praktijkvoorbeelden.

In augustus 2016 hebben wij als nieuw bestuur van Woonzorg Nederland met medewerkers een ambitieuze koers in gang gezet. In 2017 is de balans opgemaakt: hoe stond Woonzorg Nederland er op dat moment voor? Conclusie was dat er in de voorgaande jaren te hard was gesneden in de organisatie. Er stond te veel druk op de medewerkers en er waren klachten over de processen en systemen. Daardoor is achterstallig onderhoud in de eigen organisatie ontstaan. Als eerste is daarom de organisatie van Woonzorg Nederland versterkt. In twee jaar tijd is de formatie uitgebreid met veertig fte.

Er kwam ook een nieuw ondernemingsplan, getiteld ‘Samen zelfstandig wonen met een plus’. Dit bracht focus in de organisatie en een wenkend perspectief. Woonzorg Nederland wil de ouderenhuisvesting in Nederland op een hoger plan tillen, samen met partners in wonen, dienstverlening en zorg. We ontwikkelen nieuwe woonconcepten waar ouderen samen zelfstandig wonen. Insteek is het wonen en leven: onze bewoners willen zelf kunnen bepalen hoe zij hun leven inrichten, ook als ze ouder worden, de mobiliteit afneemt en/of de behoefte aan zorg zich manifesteert.

Een koers bedenken is echter één, hem uitvoeren is twee. Het jaar 2018 zien wij in dit verband als een ‘scharnierjaar’. De formatie is weer in evenwicht met onze taken en in 2018 hebben we in kaart gebracht waar verbeteringen nodig zijn in onze bedrijfsprocessen en systemen. Ook zijn we gestart met het herstellen van onze relatie met onze zakelijke huurders, die ons een onvoldoende hebben gegeven op klanttevredenheid. Intussen werkten wij aan de eerste projecten waarin onze visie op de toekomstige seniorenhuisvesting tot uiting komt. Verspreid door dit jaarverslag laten we bewoners hierover vertellen.

Daarmee hebben wij in het 'scharnierjaar' 2018 een basis gelegd en kaders gesteld voor het concretiseren van onze beloften voor de toekomst. We zijn er zeker nog niet. Er moet veel gebeuren om op het niveau te komen van een moderne, slagvaardige en voorspelbare organisatie die volledig uitgerust is voor de opgaven. We zijn echter tevreden over de behaalde resultaten in de verbeterprojecten. Van de 50 zijn bijna driekwart in 2018 gerealiseerd. Tien zijn nog niet afgerond en lopen door naar 2019. Vier activiteiten zijn bewust uitgesteld in verband met de afhankelijkheid van digitalisering.

Vanuit de basis die wij in 2018 hebben gelegd en de geconstateerde aandachtspunten gaan wij in 2019 en verder nog meer concrete resultaten boeken. Zo bouwen wij voort aan ‘samen zelfstandig wonen met een plus’ en tillen wij de seniorenhuisvesting in Nederland naar een hoger plan.

Wij kijken er naar uit om samen met onze vele partners de ingeslagen weg ook in 2019 te vervolgen.

Cees van Boven en Arnold Pureveen

Bestuur Woonzorg Nederland