Winst- en verliesrekening over 2019

(x € 1.000)

Ref.

2019

2018

Huuropbrengsten

9.1.1

298.980

295.051

Opbrengsten servicecontracten

9.1.2

29.587

27.583

Lasten servicecontracten

9.1.2

-30.568

-28.606

Lasten verhuur en beheeractiviteiten

9.1.3

-22.699

-24.313

Lasten onderhoudsactiviteiten

9.1.4

-81.758

-84.335

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

9.1.5

-33.525

-33.937

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille

 

160.016

151.443

    

Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling

9.2

1.954

10.482

Uitgaven verkocht vastgoed in ontwikkeling

9.2

-1.414

-7.772

Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling

 

540

2.710

    

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

9.3.1

69.021

8.578

Toegerekende organisatiekosten

9.3.2

-188

-867

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

9.3.3

-74.991

-6.221

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

 

-6.157

1.490

    

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

9.4.1

-27.135

-32.384

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

9.4.2

262.927

454.434

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop

9.4.3

0

-35

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

 

235.792

422.015

    

Opbrengst overige activiteiten

9.5.1

2.012

1.424

Kosten overige activiteiten

9.5.2

-303

-3.620

Netto resultaat overige activiteiten

 

1.709

-2.196

    

Overige organisatiekosten

9.6

-11.086

-8.981

(x € 1.000)

Ref.

2019

2018

Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten

9.7.1

-5.839

-631

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten

9.7.2

110

107

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

9.7.3

501

327

Rentelasten en soortgelijke kosten

9.7.4

-58.922

-59.575

Saldo financiële baten en lasten

 

-64.149

-59.772

    

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN

 

316.664

506.710

    

Belastingen

9.8

-7.728

-1.423

Resultaat deelnemingen

9.9

-21

-24

    

RESULTAAT NA BELASTINGEN

 

308.916

505.262