Winst- en verliesrekening over 2020

(x € 1.000)

Ref.

2020

2019

Huuropbrengsten

9.1.1

300.264

298.980

Opbrengsten servicecontracten

9.1.2

30.067

29.587

Lasten servicecontracten

9.1.2

-33.230

-30.568

Lasten verhuur en beheeractiviteiten

9.1.3

-23.410

-22.699

Lasten onderhoudsactiviteiten

9.1.4

-94.938

-81.758

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

9.1.5

-32.490

-33.525

Totaal van netto resultaat exploitatie van vastgoedportefeuille

 

146.263

160.016

    

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

9.2.1

7.503

70.769

Toegerekende organisatiekosten

9.2.2

-387

-188

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

9.2.3

-8.493

-76.198

Totaal van netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

 

-1.377

-5.616

    

Overige waardeveranderingen van vastgoedportefeuille

9.3.1

-34.179

-27.135

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

9.3.2

240.273

262.927

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop

9.3.3

-311

0

Totaal van waardeveranderingen vastgoedportefeuille

 

205.783

235.792

    

Opbrengst overige activiteiten

9.4.1

1.994

2.012

Kosten overige activiteiten

9.4.2

-308

-303

Totaal van netto resultaat overige activiteiten

 

1.686

1.709

    

Overige organisatiekosten

9.5

-12.019

-11.086

    

Wijzigingen in de waarde van financiële vaste activa en van de effecten die tot de vlottende activa behoren

9.6.1

-4.218

-5.839

Opbrengst van effecten en vorderingen, die tot de vaste activa behoren

9.6.2

101

110

Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten

9.6.3

370

501

Rentelasten en soortgelijke kosten

9.6.4

-56.898

-58.922

Totaal van financiële baten en lasten

 

-60.645

-64.149

    

TOTAAL VAN RESULTAAT VOOR BELASTINGEN

 

279.691

316.665

    

Belastingen

9.7

-14.873

-7.728

Resultaat uit deelnemingen

9.8

14

-21

    

TOTAAL VAN RESULTAAT NA BELASTINGEN

 

264.832

308.916